Base de datos : IBECS
Búsqueda : "1135-8831" [ISSN]
Referencias encontradas : 633 [refinar]
Mostrando: 1 .. 10   en el formato [Detallado]

página 1 de 64 va a la página                         

  1 / 633 IBECS  
              next record last record
selecciona
para imprimir
Texto Completo
Id: ET1-2711 IBECS-Express
Autor: Campillo i López, Ferran; Foguet i Vidal, Anton; Sacristán Vázquez, Eduardo.
Título: Salut mediambiental pediàtrica a Catalunya: un camí d'oportunitats
Fuente: Pediatr. catalan;78(4):156-156, oct.-dic. 2018.
Idioma: es.
Resumen: No disponible
Responsable: BNCS


  2 / 633 IBECS  
              first record previous record next record last record
selecciona
para imprimir
Texto Completo
Id: ET1-2710 IBECS-Express
Autor: Abad, Pilar.
Título: Anestèsia local o anestèsia general, aquesta és la qüestió. Prefereixo que m'adormin del tot
Fuente: Pediatr. catalan;78(4):155-155, oct.-dic. 2018.
Idioma: es.
Resumen: No disponible
Responsable: BNCS


  3 / 633 IBECS  
              first record previous record next record last record
selecciona
para imprimir
Texto Completo
Id: ET1-2689 IBECS-Express
Autor: Gatell Carbó, Anna; Sans Fitó, Anna; Morales Hidalgo, Vicente; Vergès Castells, Alba.
Título: Repercussió dels trastorns de l'aprenentatge en la salut
Fuente: Pediatr. catalan;78(4):151-152, oct.-dic. 2018.
Idioma: es.
Resumen: No disponible
Responsable: BNCS


  4 / 633 IBECS  
              first record previous record next record last record
selecciona
para imprimir
Texto Completo
Id: ET1-2688 IBECS-Express
Autor: Colavita, Maria Clàudia; Llamas, Glòria; Minaya, Bèlgica; Jou, Carme.
Título: Adolescent de 13 anys amb tos i radiografia patològica
Fuente: Pediatr. catalan;78(4):149-150, oct.-dic. 2018. ilus.
Idioma: es.
Resumen: No disponible
Responsable: BNCS


  5 / 633 IBECS  
              first record previous record next record last record
selecciona
para imprimir
Texto Completo
Id: ET1-2687 IBECS-Express
Autor: Planella-Cornudella, Maria; Ortega-Rodriguez, Josep; Marfil-Godoy, Laura; Giralt-Garcia, Gemma; Ferrer-Menduiña, Queralt; Rosés-Noguer, Ferran.
Título: Taquicàrdia ventricular idiopàtica infantil / Taquicardia ventricular idiopática infantil / Infantile idiopathic ventricular tachycardia
Fuente: Pediatr. catalan;78(4):145-148, oct.-dic. 2018. ilus, tab.
Idioma: es.
Resumen: Introducció: Les arrítmies ventriculars en l'edat pediàtrica poden presentar-se des de formes asimptomàtiques amb extrasístoles ventriculars aïllades fins a formes amb taquicàrdia ventricular sostinguda amb insuficiència i aturada cardíaques. La taquicàrdia ventricular idiopàtica infantil és una de les entitats clíniques dins d'aquest grup, amb unes característiques clíniques i de pronòstic diferenciades, i amb una evolució generalment benigna. Observació clínica: Presentem dos casos clínics neonatals amb taquicàrdia ventricular idiopàtica infantil. Tots dos van debutar en forma de taquicàrdia ventricular ben tolerada hemodinàmicament, però donada la freqüència d'aparició dels episodis es va decidir iniciar tractament antiarrítmic amb propranolol i, posteriorment, flecaïnida. En tots dos casos, al cap de 24-48 hores d'introducció de la flecaïnida es va observar un canvi a ritme sinusal i desaparició dels episodis de taquicàrdia ventricular. En el seguiment posterior no van presentar nous episodis arrítmics. Comentaris: El reconeixement de les característiques clíniques i electrocardiogràfiques és essencial per fer un diagnòstic i un tractament correctes d'aquesta malaltia, així com per establir el diagnòstic diferencial amb altres taquicàrdies ventriculars que presenten un pronòstic pitjor

Introducción: Las arritmias ventriculares en la edad pediátrica pueden presentar desde formas asintomáticas clínicas con extrasístoles ventriculares aisladas hasta formas con taquicardia ventricular sostenida con insuficiencia cardíaca y paro cardíaco. La taquicardia ventricular idiopática infantil es una de las entidades clínicas dentro de este grupo, con unas características clínicas y de pronóstico diferenciadas y con una evolución generalmente benigna. Observación clínica: Presentamos dos casos clínicos neonatales con taquicardia ventricular idiopática infantil. Ambos debutaron en forma de taquicardia ventricular bien tolerada hemodinámicamente, pero dada la frecuencia de aparición de los episodios se decidió iniciar tratamiento antiarrítmico con propranolol y posteriormente flecainida. En ambos casos, a las 24-48 horas de introducción de la flecainida se observa paso a ritmo sinusal y desaparición de los episodios de taquicardia ventricular. En el seguimiento posterior no se observa reaparición de episodios arrítmicos. Comentarios: El reconocimiento de las características clínicas y electrocardiográficas es esencial para la correcta valoración y tratamiento de esta enfermedad, así como para el diagnóstico diferencial con otras taquicardias ventriculares que presentan un peor pronóstico

Introduction: Ventricular arrhythmias in children can present in a wide range of clinical manifestations, varying from patients that are completely asymptomatic with isolated ventricular ectopic beats to more severe forms with sustained ventricular tachycardia, heart failure and cardiac arrest. Infantile idiopathic ventricular tachycardia is one of the clinical entities within this group with different clinical characteristics and prognosis and with a generally benign evolution. Clinical observation: We present two cases of neonatal presentation of infantile idiopathic ventricular tachycardia. Both cases presented in the form of hemodynamically tolerated ventricular tachycardia, but given the frequency of occurrence of the episodes a decision was made to initiate antiarrhythmic treatment with propranolol and subsequently flecainide. In both cases, sinus rhythm and disappearance of episodes of ventricular tachycardia were documented at 24-48 hours of introduction of flecainide. Both patients had a complete resolution, with no recurrence of arrhythmic episodes on subsequent follow-up. Comments: The prompt recognition of the clinical and electrocardiographic characteristics is essential for the correct assessment and treatment of this disease, as well as for the differential diagnosis with other ventricular tachycardias that carry a worse prognosis
Responsable: BNCS


  6 / 633 IBECS  
              first record previous record next record last record
selecciona
para imprimir
Texto Completo
Id: ET1-2686 IBECS-Express
Autor: Valente, Ana Marta; Vilà, Mònica; Ferrer, Josep; Casanovas, Josep M; Antón, Andrés; Esso, Diego van; Rodrigo, Carlos.
Título: Diagnòstic ràpid de grip en lactants i infants menors de 6 anys a l'atenció primària / Diagnóstico rápido de gripe en lactantes y niños menores de 6 años en atención primaria / Rapid diagnosis of influenza in infants and children younger than 6 years of age in primary care
Fuente: Pediatr. catalan;78(4):140-144, oct.-dic. 2018. graf.
Idioma: es.
Resumen: Fonament: La taxa d'incidència de la grip en l'edat pediàtrica és la més elevada de la població, i el diagnòstic és difícil els primers anys de vida perquè té una simptomatologia inespecífica. Els tests de diagnòstic ràpid (TDR) de grip podrien millorar el maneig dels pacients en atenció primària. Objectiu: Estudiar si el diagnòstic de grip amb un TDR objectiu en lactants i infants menors de 6 anys disminueix el consum d'antibiòtics i el nombre de consultes successives. Mètode: Estudi longitudinal prospectiu descriptiu realitzat durant la temporada epidèmica 2016-2017 en quatre centres d'atenció primària de Barcelona, a lactants i infants fins als 6 anys. Amb una mostra de frotis nasofaringi es van fer dos tipus de TDR i al cap de 10 dies s'efectuava un seguiment telefònic demanant l'evolució de la simptomatologia, l'antibioteràpia rebuda, les consultes fetes i el contagi familiar produït. Resultats: Es van diagnosticar 55 casos de grip A, amb una edat mitjana de 33 mesos. La durada de la febre abans del diagnòstic va ser de 2,1 dies i de 3,2 dies després del diagnòstic, amb una temperatura mitjana de 38,9ºC. La simptomatologia més freqüent va ser la respiratòria, amb una durada mitjana després del diagnòstic de 6-7 dies. Van rebre antibioteràpia dos pacients, es van efectuar 18 reconsultes i es va objectivar un contagi de 50 persones en 29 famílies. Conclusions: La baixa prescripció antibiòtica i de consultes successives semblen confirmar que fer el diagnòstic en la consulta mateix és útil per aconseguir aquest objectiu

Fundamento: La tasa de incidencia de gripe en edad pediátrica es la más elevada de la población y su diagnóstico es difícil en los primeros años de vida por su sintomatología inespecífica. Los tests de diagnóstico rápido (TDR) de gripe podrían mejorar el manejo de los pacientes en atención primaria. Objetivo: Estudiar si el diagnóstico de gripe con un TDR en lactantes y niños menores de 6 años disminuye el consumo de antibióticos y el número de consultas sucesivas. Método: Se realizó un estudio longitudinal prospectivo descriptivo durante la temporada epidémica de 2016-2017 en cuatro centros de atención primaria de Barcelona, a lactantes y niños hasta los 6 años. Con una muestra de frotis nasofaríngeo se realizaron dos tipos de TDR y a los 10 días se efectuaba el seguimiento telefónico, preguntando por la evolución de la sintomatología, la antibioterapia recibida, las consultas realizadas y el contagio familiar producido. Resultados: Se diagnosticaron 55 casos de gripe A, con una edad media de 33 meses. La duración media de la fiebre antes del diagnóstico fue de 2,1 días y de 3,2 días después del diagnóstico, con una temperatura media de 38,9ºC. La sintomatología más frecuente fue la respiratoria, con una duración media tras el diagnóstico de 6-7 días. Recibieron antibioterapia dos pacientes, se efectuaron 18 reconsultas y se objetivó un contagio de 50 pacientes en 29 familias. Conclusiones: La baja prescripción antibiótica y del número de consultas sucesivas parecen confirmar que realizar el diagnóstico en la propia consulta es útil para conseguir este objetivo

Background: The incidence of influenza in children is the highest among all age groups, and its diagnosis may be difficult in the first years of life due to the non-specific symptoms. Rapid diagnostic tests (RDT) of influenza could improve the management of patients in the primary care setting. Objective: To investigate if the diagnosis of influenza using RDT in infants and children under 6 years resulted in a decrease in the prescription of antibiotics and in the number of follow-up medical visits. Method: We conducted a descriptive prospective longitudinal study during the 2016-2017 epidemic season in four primary care centers of Barcelona, with infants and children up to 6 years of age. Two types of RDT using a nasopharyngeal swab sample were performed, with a follow-up telephone call 10 days later to inquire about symptoms, antibiotic treatment received, additional medical visits, and family contagion noted. Results: A total of 55 cases of influenza A were diagnosed, at a median age of 33 months. The median duration of fever before and after the diagnosis was 2.1 and 3.2 days, respectively, with a median temperature of 38.9ºC. The most frequent symptomatology was respiratory, with a median duration after diagnosis of 6-7 days. Two patients received antibiotic therapy, 18 additional medical visits were carried out, and 50 individuals were reported to be infected among 29 families. Conclusions: The low antibiotic prescription and number of following medical visits seem to confirm that a rapid diagnosis performed during the initial consultation is useful for achieving those goals
Responsable: BNCS


  7 / 633 IBECS  
              first record previous record next record last record
selecciona
para imprimir
Texto Completo
Id: ET1-2685 IBECS-Express
Autor: Sánchez-Vázquez, Almudena; Sánchez-Vázquez, Begoña.
Título: Lesions produïdes per atacs de gossos a infants. Experiència de dos hospitals de la província de Barcelona / Lesiones producidoas por ataques de perro a niños. Experiencia de dos hospitales de la provincia de Barcelona / Injuries caused by dog attacks to children. Experience of two hospitals in the province of Barcelona
Fuente: Pediatr. catalan;78(4):136-139, oct.-dic. 2018. ilus, graf.
Idioma: es.
Resumen: Fonament: Els atacs de gossos a humans no són ocasionals i representen un seriós problema de salut pública. Hi ha poques dades a la bibliografia sobre el territori català o espanyol. Els infants tenen més risc de ser mossegats per un gos que qualsevol altre grup etari i, a més, la majoria de casos tenen lloc a la llar. Objectiu: Aquest article pretén caracteritzar les víctimes i descriure la gravetat de les lesions produïdes per mossegada de gos a pacients pediàtrics. Mètode: Estudi retrospectiu de casos atesos per atac de gos durant un període de tres anys en dos hospitals de tercer nivell de la província de Barcelona i anàlisi estadística bàsica de les dades obtingudes. Resultats: Les víctimes acostumen a ser infants en edat escolar, amb un nou pic a l'adolescència. No hi ha diferències per sexe. Les lesions més freqüents són a la cara i al coll, seguides de les extremitats, i la majoria són de caràcter lleu i moderat. Conclusions: Els infants són les víctimes més freqüents d'atacs de gossos, i els més petits són els que hi estan involucrats més sovint. El gos atacant sol ser la mascota de la família o d'amics. Les ferides en infants són freqüents a cara i coll, i provoquen seqüeles mèdiques i estètiques importants; en alguns casos fins i tot poden significar una amenaça per a la vida

Fundamento: Los ataques de perros a humanos no son ocasionales y representan un serio problema de salud pública. Se encuentran pocos datos en la bibliografía sobre el territorio catalán o español. Los niños tienen más riesgo de ser mordidos por un perro que cualquier otro grupo de edad y, además, la mayoría de casos se producen en el hogar. Objetivo: El presente artículo pretende caracterizar a las víctimas y describir la gravedad de las lesiones producidas por mordedura canina en pacientes pediátricos. Método: Estudio retrospectivo de casos atendidos por ataque de perro durante un periodo de tres años en dos hospitales de tercer nivel de la provincia de Barcelona y análisis estadístico básico de los datos obtenidos. Resultados: Las víctimas suelen ser niños en edad escolar, con un nuevo pico en la adolescencia. No se encuentran diferencias por sexo. Las lesiones más frecuentes son en cara y cuello, seguidas de las extremidades, la mayoría de carácter leve y moderado. Conclusiones: Los niños son las víctimas más frecuentes de ataques de perros, y los más pequeños son los más involucrados. El perro atacante suele ser la mascota de la familia o de amigos. Las heridas en niños son frecuentes en cara y cuello, y causan secuelas médicas y estéticas importantes, que en ocasiones pueden ser amenazantes para la vida

Background: Dog attacks to humans are more frequent than commonly believed, and represent a public health threat; however, there are very limited data available on the occurrence of these attacks in Spain and Catalonia. The risk of a dog bite is higher among children, and most attacks occur at home. Objective: To characterize the victims and describe the severity of the lesions caused by dog bites in children. Method: Retrospective descriptive analysis of patients seen for dog attacks during a three-year period in two tertiary-level hospitals in the Barcelona province. Results: The victims are usually school age children, with a peak among adolescents, and no difference by gender. The most frequent lesions are those in the face and neck, followed by extremities, and most are mild to moderate in severity. Conclusions: Children, particularly those between three and eight years of age, are the most common victims of dog attacks. The dog is usually a family or friends' pet. Most common wounds occur in face and neck, may cause long-term medical and esthetic sequelae, and in some cases can be life-threatening
Responsable: BNCS


  8 / 633 IBECS  
              first record previous record next record last record
selecciona
para imprimir
Texto Completo
Id: ET1-2684 IBECS-Express
Autor: Rosés-Noguer, Ferran; Gran-Ipiña, Ferran.
Título: Mort sobtada en l'edat pediàtrica
Fuente: Pediatr. catalan;78(4):134-135, oct.-dic. 2018.
Idioma: es.
Resumen: No disponible
Responsable: BNCS


  9 / 633 IBECS  
              first record previous record next record last record
selecciona
para imprimir
Texto Completo
Id: 174677
Autor: Céspedes, M Concepció; Llurba, Elisa; Pi-Sunyer, M Teresa; Pérez, Verónica.
Título: El fill amagat. Un embaràs que dona llum a un fill anterior en l'ombra
Fuente: Pediatr. catalan;78(3):117-121, jul.-sept. 2018.
Idioma: es.
Resumen: No disponible
Descriptores: parto prematuro/prevención & control
embarazo gemelar/psicología
muerte perinatal/prevención & control
muerte del lactante
pesar
-complicaciones del parto/prevención & control
equipo de atención al paciente/organización & administración
actitud ante la muerte
resultado del embarazo
pesarios/utilización
Límites: humanos
femenino
embarazo
Tipo de Publicación: informes de casos
Responsable: BNCS


  10 / 633 IBECS  
              first record previous record
selecciona
para imprimir
Texto Completo
Id: 174676
Autor: Mascaró, Marta; Escribà, Sílvia; García, Fernando; Fuente, M Ángeles de la; Rosés, Ferran.
Título: Adolescent de 13 anys amb simptomatologia de síncope imminent
Fuente: Pediatr. catalan;78(3):115-116, jul.-sept. 2018. ilus.
Idioma: es.
Resumen: No disponible
Descriptores: síncope/diagnóstico
taquicardia ventricular/diagnóstico
ablación por catéter/métodos
fascículo atrioventricular/fisiopatología
-taquicardia ventricular/terapia
electrocardiografía/utilización
Límites: humanos
masculino
adolescente
Tipo de Publicación: informes de casos
Responsable: BNCSpágina 1 de 64 va a la página                         
   


Refinar la búsqueda
  Base de datos : IBECS Formulario avanzado   
Buscar por : Formulario libre    Formulario básico

    Buscar en el campo  
1  
2
3
 
           Search engine: iAH v2.6 powered by WWWISIS

BIREME/OPS/OMS - Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud