Base de datos : IBECS
Búsqueda : "1135-8831" [ISSN]
Referencias encontradas : 625 [refinar]
Mostrando: 1 .. 10   en el formato [Detallado]

página 1 de 63 va a la página                         

  1 / 625 IBECS  
              next record last record
selecciona
para imprimir
Texto Completo
Id: 174677
Autor: Céspedes, M Concepció; Llurba, Elisa; Pi-Sunyer, M Teresa; Pérez, Verónica.
Título: El fill amagat. Un embaràs que dona llum a un fill anterior en l'ombra
Fuente: Pediatr. catalan;78(3):117-121, jul.-sept. 2018.
Idioma: es.
Resumen: No disponible
Descriptores: parto prematuro/prevención & control
embarazo gemelar/psicología
muerte perinatal/prevención & control
muerte del lactante
pesar
-complicaciones del parto/prevención & control
equipo de atención al paciente/organización & administración
actitud ante la muerte
resultado del embarazo
pesarios/utilización
Límites: humanos
femenino
embarazo
Tipo de Publicación: informes de casos
Responsable: BNCS


  2 / 625 IBECS  
              first record previous record next record last record
selecciona
para imprimir
Texto Completo
Id: 174676
Autor: Mascaró, Marta; Escribà, Sílvia; García, Fernando; Fuente, M Ángeles de la; Rosés, Ferran.
Título: Adolescent de 13 anys amb simptomatologia de síncope imminent
Fuente: Pediatr. catalan;78(3):115-116, jul.-sept. 2018. ilus.
Idioma: es.
Resumen: No disponible
Descriptores: síncope/diagnóstico
taquicardia ventricular/diagnóstico
ablación por catéter/métodos
fascículo atrioventricular/fisiopatología
-taquicardia ventricular/terapia
electrocardiografía/utilización
Límites: humanos
masculino
adolescente
Tipo de Publicación: informes de casos
Responsable: BNCS


  3 / 625 IBECS  
              first record previous record next record last record
selecciona
para imprimir
Texto Completo
Id: 174675
Autor: Sarrat Pirla, Andrea; Quilis, Josep; Morales Sànchez, Martín; Velázquez, Marta; Úriz, Socorro; Villalba, Teresa.
Título: Hemoglobina Lansing. Una variant de l'hemoglobina causant de baixa saturació d'oxigen detectada per pulsioximetria / Hemoglobina lansing. Una variante de la hemoglobina causante de baja saturación de oxigeno detectada por pulsioximetría / Hemoglobin lansing. A hemoglobin variant causing falsely low oxygen saturation in pulse oximetry
Fuente: Pediatr. catalan;78(3):111-113, jul.-sept. 2018. graf.
Idioma: es.
Resumen: Introducció: Avui en dia hi ha més de mil variants de l'hemoglobina conegudes i probablement encara en resten moltes per conèixer. De vegades poden donar lloc a hemoglobines inestables que provoquen hemòlisi, alteracions en l'afinitat per l'oxigen, o poden no alterar la funció de la molècula, però sí ser causa de lectures anòmales per pulsioximetria, una eina molt estesa avui en dia en la nostra pràctica diària. Cas clínic: Presentem el cas d'un pacient asimptomàtic sense antecedents, del qual, a partir d'una falsa baixa saturació d'oxigen detectada per pulsioximetria al servei d'urgències, arribem al diagnòstic d'hemoglobinopatia tant del pacient com d'un dels seus familiars més propers. Comentari:. Cal conèixer les limitacions d'una eina tan utilitzada en la pràctica diària habitual com és el pulsioxímetre, així com considerar les variants de l'hemoglobina dintre del diagnòstic diferencial de la hipoxèmia, sobretot en el pacient asimptomàtic

Introducción: Hoy en día existen más de mil variantes de la hemoglobina conocidas y probablemente hay muchas más que están aún por conocer. En ocasiones, éstas pueden dar lugar a hemoglobinas inestables que producen hemólisis, alteraciones en la afinidad por el oxígeno, o pueden no alterar la función de la molécula, pero sí ser causa de lecturas anómalas por pulsioximetría, una herramienta muy extendida hoy en día en nuestros servicios de urgencias. Caso clínico: Presentamos el caso de un paciente asintomático y sin antecedentes del cual, a partir de una falsa baja saturación de oxígeno detectada en el servicio de urgencias, llegamos al diagnós-tico de variante de la hemoglobina, tanto en el paciente como en uno de sus familiares más cercanos. Comentarios: A raíz de este caso, el objetivo es hacer hincapié en la importancia de conocer las limitaciones de una herramienta tan extendida como el pulsioxímetro, así como en el hecho de considerar las hemoglobinopatías dentro del diagnóstico diferencial de la hipoxemia

Introduction: Currently, there are more than 1,000 known hemog-lobin variants and probably more variants that have yet to be identified. Some variants can result in unstable hemoglobin causing hemolysis and alterations in the oxygen affinity, or can also result in abnormal readings by pulse oximetry without any alteration in their function. Case report: We present the case of an asymptomatic patient and with no relevant personal or family medical history who was diagnosed with a hemoglobin variant after an abnormal reading in a pulse oximeter. Comments: This case highlights the importance of acknowledging the limitations of pulse oximetry, as well as the need to consider hemoglobinopathies in the differential diagnosis of hypoxemia, particularly in the asymptomatic patient
Descriptores: hemoglobinopatías/diagnóstico
hipoxia/diagnóstico
oximetría/métodos
oxígeno/sangre
-hemoglobinopatías/fisiopatología
hemoglobinas/clasificación
hemoglobinas anormales/análisis
diagnóstico diferencial
hematocrito/estadística & datos numéricos
gasometría sanguínea/utilización
Límites: humanos
masculino
niño
Tipo de Publicación: informes de casos
Responsable: BNCS


  4 / 625 IBECS  
              first record previous record next record last record
selecciona
para imprimir
Texto Completo
Id: 174674
Autor: Girona Alarcón, Mònica; Cano Cámara, Iván; Trenchs Sainz de la Maza, Victoria; Hernández-Bou, S; Muchart, Jordi; Luaces Cubells, Carles.
Título: Utilitat de la tomografia computada davant la sospita de celÀlulitis orbitària a Urgències / Celulitis orbitaria y tomografia computarizada en urgencias / The value of computerized tomography in the diagnosis of orbital cellulitis in the emergency department
Fuente: Pediatr. catalan;78(3):107-110, jul.-sept. 2018. tab, graf.
Idioma: es.
Resumen: Fonament: La celÀlulitis orbitària (CO) és un diagnòstic de sospita clínica que requereix confirmació radiològica. És habitual l'ingrés amb tractament antibiòtic a l'espera de la confirmació diagnòstica. Objecti: Avaluar el possible impacte de la realització d'una tomografia computada (TC) en el maneig a Urgències del pacient amb sospita de CO. Mètode: Estudi retrospectiu, descriptiu-observacional. Es van revisar les històries clíniques dels pacients atesos a Urgències entre 2011 i 2014 amb diagnòstic de celÀlulitis periorbitària/orbitària. Es van incloure els casos amb sospita de CO. Es van excloure els pacients sense TC. Es defineix CO com la celòlulitis que afecta més enllà del septe orbitari. Es van considerar criteris d'ingrés: edat <1 any, immunosupressió, vacunació incompleta, triangle d'avaluació pediàtrica (TAP) alterat, mala resposta antibiòtica i presència d'algun dels símptomes o signes oculars següents: dolor amb els moviments oculars, oftalmoplegia, disminució de l'agudesa visual, alteració dels reflexos pupilòlars, edema conjuntival i proptosi. Resultats: Es van incloure 85 pacients. Tots van ser immuno-competents, ben vacunats i presentaven un TAP normal. Vint (23,5%) presentaven un o més signes o símptomes oculars. Vint-i-set (31,8%) tenien un o més criteris d'ingrés. Dels 58 sense criteris d'ingrés, en 38 (65,5%) no es va confirmar CO. A 18 (31%) d'aquests pacients se'ls va fer TC a Urgències; en 13 casos es va indicar maneig ambulatori, ja que l'afectació era només preseptal. Es va confirmar CO en 34 pacients (concordança diagnòstica 40%).Conclusions: En més de la meitat dels pacients amb sospita de CO, aquesta no es confirma radiològicament. Fer una TC a Urgències, en els pacients que no tenen criteris d'ingrés, evitaria hospitalitzacions innecessàries en un nombre significatiu

Fundamento: La celulitis orbitaria (CO) es un diagnóstico de sospecha clínica que requiere confirmación radiológica. Es habitual el ingreso con tratamiento antibiótico a la espera de la confirmación diagnóstica. Objetivo: Evaluar el posible impacto de la realización de una tomografía computadorizada (TC) en el manejo en urgencias del paciente con sospecha de CO. Método: Estudio retrospectivo, descriptivo-observacional. Se revisaron las historias clínicas de los pacientes atendidos en Urgencias entre 2011 y 2014 con el diagnóstico de celulitis periorbitaria/orbitaria. Se incluyeron aquellos con sospecha de CO. Se excluyeron los pacientes sin TC. Se define CO como la celulitis que afecta más allá del septo orbitario. Se consideraron criterios de ingreso: edad <1 año, inmunosupresión, vacunación incompleta, triángulo de evaluación pediátrica (TEP) alterado, mala respuesta antibiótica y presencia de alguno de los siguientes síntomas o signos oculares: dolor con los movimientos oculares, oftalmoplejía, disminución de la agudeza visual, alteración de los reflejos pupilares, edema conjuntival y proptosis. Resultados: Se incluyeron 85 pacientes. Todos fueron inmunocompetentes, bien vacunados y presentaron un TEP normal. Veinte (23,5%) presentaron uno o más signos o síntomas oculares. Veintisiete (31,8%) tenían uno o más de los criterios de ingreso. De los 58 sin criterios de ingreso, en 38 (65,5%) no se confirma CO. A 18 (31%) de estos pacientes se realizó TC en urgencias; en 13 casos se indicó manejo ambulatorio, dado que la afectación era sólo preseptal. Se confirmó CO en 34 pacientes (concordancia diagnóstica 40%) Conclusiones: En más de la mitad de los pacientes con sospecha de CO, ésta no se confirma radiológicamente. La realización de TC en urgencias, en los pacientes que no tienen criterios de ingreso, evitaría hospitalizaciones innecesarias en un número significativo

Background: Orbital cellulitis (OC) is a diagnos hospitalization with intravenous antibiotic therapy until the diagnosis is confirmed. Objective: To evaluate the impact of performing a computerized tomography (CT) in the emergency department when orbital ellulitis is suspected on the initial management of the patient. Method: Descriptive observational retrospective study. Clinical records of patients who were attended in the emergency department with the diagnosis of periorbital/orbital cellulitis between 2011 and 2014 were reviewed. Patients with suspected OC were included, and those without T were excluded. OC was defined as postseptal when there was inflammatory extension posterior to the orbital septum. Criteria for hospitalization were: age < 1 year-old, immunosuppression, incomplete vaccinations, altered pediatric assessment triangle PAT), inadequate antibiotic response, and the presence of any of the following: painful ocular movements, ophthalmoplegia, decline of visual acuity, altered pupillary response, conjunctival edema, and proptosis. Results: Eighty-five patients were included. All of hem were immunocompetent, correctly vaccinated, and had normal PAT. Twenty patients (23.5%) presented > 1 ocular signs-symptoms, and 27 (31.8%) had > 1 riteria for hospitalization. In 38 of the 58 pa-tients (65.5%) without hospitalization criteria, C as not confirmed. In 18 (31%) of them, CT was performed in the Emergency Department; in 3 of them the affected area was only preseptal, and ambulatory management was indicated. he diagnosis of OC was confirmed in 34 cases (diagnostic concordance: 40%).Conclusions: in more than half of the patients with clinical suspicion of OC there is not radiological confirmation. Performing a CT in the Emergency Department in patients without hospitalization criteria would avoid unnecessary hospitalizations in a significant proportion of patients.is of clinical suspicion that requires radiologic confirmation. Performing a CT in the Emergency Department in patients without hospitalization criteria would avoid unnecessary hospitalizations in a significant proportion of patients
Descriptores: tomografía computarizada por rayos X/métodos
celulitis orbitaria/diagnóstico por imagen
blefaroptosis/epidemiología
oftalmoplejía/epidemiología
conjuntivitis/epidemiología
-estudios retrospectivos
servicio hospitalario de urgencias/estadística & datos numéricos
tratamiento de urgencia/métodos
diagnóstico diferencial
Límites: humanos
masculino
femenino
lactante
Responsable: BNCS


  5 / 625 IBECS  
              first record previous record next record last record
selecciona
para imprimir
Texto Completo
Id: 174673
Autor: Murrieta Pruneda, José Francisco; Rocha Ortiz, Jesús Alberto; Adriana Juárez López, María Lilia; Adán Díaz, Pedro David; Meza, Julieta del Carmen; Gay Fortez, María del Carmen.
Título: La relació de la micrognàtia transversal amb alguns factors de risc en infants mexicans / Micrognatismo transversal y su relación con algunos factores de riesgo en niños mexicanos / Risk factors of transversal micrognathiain mexican children
Fuente: Pediatr. catalan;78(3):101-106, jul.-sept. 2018. ilus, tab.
Idioma: es.
Resumen: Fonament: La micrognàtia transversal (MT) és una alteració del creixement ossi i de la relació dental que impedeix el funcionament adequat de l'aparell masticatori. Objectiu: Avaluar si hi ha associació entre la freqüència d'MT amb la lactància materna de menys de sis mesos, la presència d'hàbits de succió digital, la respiració bucal i l'absència d'espais fisiològics. Mètode: Es va dur a terme un estudi transversal examinant 273 infants mexicans de cinc anys, de tots dos sexes. Abans de l'enquesta es va estandarditzar un cirurgià dentista (k=0,998). Per al tractament estadístic es van calcular freqüències i percentatges, i la prova de khi quadrat corregida de Yates. Resultats: La condició clínica més freqüent va ser l'absència d'espais fisiològics (62,3%); així mateix, l'MT va tenir una distribució variable per sexe, prò no significativa. Es va observar associació entre l'MT amb l'absència d'espais fisiològics, l'hàbit de respiració bucal, la lactància i la mossegada profunda (X 2 Y =10,311, p =0,0001; X 2 Y =7,290, p=0,0001; X 2 Y =21,374, p =0,0001; X2 Y =8,127, p =0,044, respectivament), però no amb la succió digital. Conclusions: Els resultats d'aquest estudi posen de manifest el paper rellevant del pediatre per recomanar a les mares que alletin els seus fills durant un període no menor a sis mesos, així com la responsabilitat d'identificar i eradicar les causes que provoquen que l'infant respiri per la boca, a més de fer la derivació a l'odontopediatre en el cas que ho consideri necessari, perquè elimini aquest hàbit, com a mesura de prevenció per al desenvolupament de maloclusions dentals

Fundamento: El micrognatismo transversal (MT) es una alteración del crecimiento óseo y de la relación dentaria que impiden el funcionamiento adecuado del aparato masticatorio. Objetivo: Evaluar si existe asociación entre la frecuencia de MT con la lactancia materna menor a seis meses, la presencia de hábitos de succión digital, la respiración bucal y la ausencia de espacios fisiológicos. Método: Se llevó a cabo un estudio transversal examinando a 273 niños mexicanos de cinco años, de ambos sexos. Previamente a la encuesta, se estandarizó a un cirujano dentista ( k =0,998). Para el tratamiento estadístico fueron calculados frecuencias y porcentajes, y la prueba de ji cuadrado corregida de Yates. Resultados: La condición clínica más frecuente fue la ausencia de espacios fisiológicos (62,3%); asimismo, el MT tuvo una distribución variable por sexo, pero no significativa. Se observó asociación entre el MT con la ausencia de espacios fisiológicos, el hábito de respiración bucal, la lactancia y la mordida profunda (X 2Y=10,311, p=0,0001; X2Y=7,290, p=0,0001; X2Y=21,374, p=0,0001; X2Y=8,127, p=0,044, respectivamente), pero no con la succión digital. Conclusiones: Los resultados del resente estudio ponen de manifiesto el papel relevante del pediatra para recomendar a las adres que amamanten a sus hijos durante un periodo no menor a seis meses, así omo la responsabilidad de identificar y erradicar las causas que provocan que el niño espire por la boca, además de su derivación al odontopediatra en el caso de que lo onsidere necesario, para que elimine este hábito como medida de preven-ción para el esarrollo de maloclusiones dentales

Background: Transversal micrognathia (TM) is an alteration of bone growth and the dental distribution that affects the adequate function of masticatory apparatus. Objective: To evaluate the association between the frequency of transversal micrognathia and breastfeeding less than six months, the presence of thumb sucking habits, oral breathing, and the absence of physiological spaces. Method: We conducted a transversal study including 273 five- years-old Mexican children of both sexes. Prior to the survey, we standardized the evaluation by a dental surgeon ( k=0.998). We calculated frequencies and percentages, and applied the chi-squa-red test with Yates correction. Results: The most frequent clinical condition found was the absence of physiological spaces (62.3%). TM had a variable but not significant sex distribution. We observed an association between TM and the absence of physiological spaces, oral breathing, breastfeeding, and deep biting (X2Y=10,311, p=0,0001; X2Y=7,290, p=0,0001; 2Y=21,374, p=0,0001; X2Y=8,127, p=0,044, respec-tively), but not with thumb sucking. Conclusions: Our results highlight the relevant role of the pediatrician in advising others that breastfeed their children for periods shorter than six months, as well as the esponsibility to identify and eradicate the factors that cause oral breathing and rompt evaluation by a pediatric dentist when required to prevent the de-velopment of dental malocclusion
Descriptores: micrognatismo/epidemiología
anomalías del sistema estomatognático/epidemiología
trastornos respiratorios/epidemiología
-México/epidemiología
estudios transversales
factores de riesgo
maloclusión/epidemiología
succión de dedos/efectos adversos
Límites: humanos
masculino
femenino
niño preescolar
Responsable: BNCS


  6 / 625 IBECS  
              first record previous record next record last record
selecciona
para imprimir
Texto Completo
Id: 174672
Autor: Moraga-Llop, Ferran A.
Título: Dues efemèrides: 90 anys de Pediatria Catalana i centenari de la pandèmia de grip del 1918
Fuente: Pediatr. catalan;78(3):97-100, jul.-sept. 2018. ilus.
Idioma: es.
Resumen: No disponible
Descriptores: publicaciones periódicas como asunto/historia
gripe humana/historia
pediatría/historia
-aniversarios y eventos especiales
brotes de enfermedades/historia
pandemias/historia
Límites: humanos
Tipo de Publicación: editorial
Responsable: BNCS


  7 / 625 IBECS  
              first record previous record next record last record
selecciona
para imprimir
Texto Completo
Id: 174584
Autor: Peitx, Mònica; March, Sònia; Calbo, Marta.
Título: Abordatge de dietes vegetarianes en pediatria
Fuente: Pediatr. catalan;78(2):85-85, abr.-jun. 2018.
Idioma: es.
Resumen: No disponible
Descriptores: nutrición del niño
nutrición del lactante
alimentos para lactantes/análisis
dieta vegetariana/utilización
-requerimientos nutricionales
nutrientes/análisis
Límites: humanos
niño
Tipo de Publicación: carta
Responsable: BNCS


  8 / 625 IBECS  
              first record previous record next record last record
selecciona
para imprimir
Texto Completo
Id: 174583
Autor: Novoa Correa, Alejandro; Klear, Sandra.
Título: Lactant de dos mesos amb nòduls plantars bilaterals
Fuente: Pediatr. catalan;78(2):81-82, abr.-jun. 2018. ilus, tab.
Idioma: es.
Resumen: No disponible
Descriptores: hamartoma/congénito
deformidades congénitas del pie/etiología
-diagnóstico diferencial
lipomatosis/diagnóstico
fibrosis/diagnóstico
Límites: humanos
femenino
lactante
Responsable: BNCS


  9 / 625 IBECS  
              first record previous record next record last record
selecciona
para imprimir
Texto Completo
Id: 174582
Autor: Garcés Montolio, Lledó; Barba Treviño, Carles; Melendo, Susana; González Peris, Sebastià.
Título: Nen de 3 anys amb pàpula periunguial de 15 dies d'evolució
Fuente: Pediatr. catalan;78(2):79-80, abr.-jun. 2018. ilus.
Idioma: es.
Resumen: No disponible
Descriptores: tungiasis/diagnóstico
Tunga/patogenicidad
infestaciones por pulgas/diagnóstico
-enfermedades cutáneas parasitarias/diagnóstico
tungiasis/complicaciones
factores de riesgo
enfermedades cutáneas papuloescamosas/diagnóstico
Límites: humanos
masculino
niño preescolar
Tipo de Publicación: informes de casos
Responsable: BNCS


  10 / 625 IBECS  
              first record previous record
selecciona
para imprimir
Texto Completo
Id: 174581
Autor: Quintero, Jesús; Juamperez, Javier.
Título: Diagnòstic diferencial de la icterícia en el lactant
Fuente: Pediatr. catalan;78(2):70-78, abr.-jun. 2018. ilus, tab, graf.
Idioma: es.
Resumen: No disponible
Descriptores: ictericia/fisiopatología
bilirrubina/metabolismo
hiperbilirrubinemia/diagnóstico
colestasis/diagnóstico
ictericia obstructiva/diagnóstico
-diagnóstico diferencial
ictericia/etiología
hiperbilirrubinemia neonatal/complicaciones
sistema mononuclear fagocítico/fisiopatología
síndrome de Crigler-Najjar/diagnóstico
atresia biliar/diagnóstico
enfermedad de Caroli/diagnóstico
Límites: humanos
niño
Responsable: BNCSpágina 1 de 63 va a la página                         
   


Refinar la búsqueda
  Base de datos : IBECS Formulario avanzado   
Buscar por : Formulario libre    Formulario básico

    Buscar en el campo  
1  
2
3
 
           Search engine: iAH v2.6 powered by WWWISIS

BIREME/OPS/OMS - Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud