Base de datos : IBECS
Búsqueda : "1135-8831" [ISSN]
Referencias encontradas : 639 [refinar]
Mostrando: 1 .. 10   en el formato [Detallado]

página 1 de 64 va a la página                         

  1 / 639 IBECS  
              next record last record
selecciona
para imprimir
Texto Completo
Id: ET1-3462 IBECS-Express
Autor: Cassanello, Pia; Ruiz, Irene; Gorina, Núria; Pérez, Jacobo; París, Neus.
Título: Nen de 5 anys amb augment supraclavicular de teixits tous
Fuente: Pediatr. catalan;79(1):25-26, ene.-mar. 2019. ilus.
Idioma: es.
Resumen: No disponible
Responsable: BNCS


  2 / 639 IBECS  
              first record previous record next record last record
selecciona
para imprimir
Texto Completo
Id: ET1-3461 IBECS-Express
Autor: Torrents-Fenoy, Carme; Calavia-Garsaball, Olga; García-Arnaldich, Salomé; Castellarnau-Figueras, Ester; Ortiz Vega, Júlia.
Título: Adolescent de 13 anys amb dificultat respiratòria sobtada
Fuente: Pediatr. catalan;79(1):23-24, ene.-mar. 2019. ilus.
Idioma: es.
Resumen: No disponible
Responsable: BNCS


  3 / 639 IBECS  
              first record previous record next record last record
selecciona
para imprimir
Texto Completo
Id: ET1-3460 IBECS-Express
Autor: Arrevola-Alonso, Aida; López-Segura, Núria; Martina Ramis-Fernández, Sofia; Castelló-Almazán, Inés; Mur-Sierra, Antonio; Mercadal-Hally, Maria.
Título: Síndrome retroviral aguda en un adolescent amb herpes genital / Síndrome retroviral agudo en un adolescente con herpes genital / Acute retroviral syndrome in an adolescent with genital herpes
Fuente: Pediatr. catalan;79(1):20-22, ene.-mar. 2019.
Idioma: es.
Resumen: Introducció: La infecció aguda pel virus de la immunodeficiència humana (VIH) cursa amb clínica inespecífica i transitòria tipus síndrome mononucleòsica. És poc freqüent trobar un cas de VIH en l'edat pediàtrica i, a més, l'adolescent poques vegades expressa de forma espontània una exposició de risc. Per això és important considerar la infecció per VIH, sobretot si es detecten altres infeccions de transmissió sexual. Cas clínic: Adolescent de 13 anys amb discapacitat intelòlectual lleu, que consulta per febre, odinofàgia, astènia, miàlgies, anorèxia, vòmits i diarrea de 5 dies d'evolució. Després d'insistir en l'anamnesi, explica que els darrers dos dies apareix exantema a tronc i úlceres al penis, i que va tenir una única relació homosexual no consentida fa dos mesos. En l'exploració destaca exantema maculoeritematós al tronc, hiperèmia faríngia, adenopaties generalitzades i úlceres doloroses al gland i al prepuci. La reacció en cadena de la polimerasa al frotis de les lesions genitals és positiva per a virus herpes simple 1. El test ràpid d'anticossos pel VIH resulta indeterminat i el test confirmatori per immunocromatografia és negatiu. Presenta càrrega viral del VIH de 1.681.383 còpies/mL, test d'immunoassaig de 4a generació (inclou detecció anticossos VIH i antigen p24) positiu i recompte de limfòcits CD4 de 327 cèlòlules/μL. Rep tractament amb aciclovir i teràpia antiretroviral amb tenofovir, emtricitabina i darunavir/cobicistat, que després de l'alta hospitalària s'administra de forma supervisada al domicili. Comentaris: El pediatre ha d'estar alerta per reconèixer la infecció aguda per VIH i altres malalties de transmissió sexual en l'adolescent. El diagnòstic de la infecció evita la transmissió als altres, i l'inici precoç de la teràpia antiretroviral millora el pronòstic de la malaltia

Introducción: La infección aguda por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) cursa con clínica inespecífica y transitoria tipo síndrome mononucleósico. Es poco frecuente encontrarse con un caso de VIH en la edad pediátrica y, además, el adolescente pocas veces revela de forma espontánea una exposición de riesgo. Por ello es importante considerar la infección por VIH, sobre todo si se detectan otras infecciones de transmisión sexual. Caso clínico: Adolescente de 13 años con discapacidad intelectual leve, que consulta por fiebre, odinofagia, astenia, mialgias, anorexia, vómitos y diarrea de 5 días de evolución. Tras insistir en la anamnesis, explica que en los últimos dos días aparece exantema en tronco y úlceras en pene, y que tuvo una única relación homosexual no consentida hace dos meses. En la exploración destaca exantema maculoeritematoso en tronco, hiperemia faríngea, adenopatías generalizadas y úlceras dolorosas en glande y prepucio. La reacción en cadena de la polimerasa en frotis de las lesiones genitales es positiva para virus herpes simple 1. El test rápido de anticuerpos VIH resulta indeterminado y el test confirmatorio por inmunocromatografía es negativo. Presenta carga viral del VIH de 1.681.383 copias/ml, test de inmunoensayo de 4ª generación (incluye detección anticuerpos VIH y antígeno p24) positivo y recuento de linfocitos CD4 de 327 células/μl. Recibe tratamiento con aciclovir y terapia antirretroviral con tenofovir, emtricitabina y darunavir/cobicistat, que tras el alta hospitalaria se administra de forma supervisada en domicilio. Comentarios: El pediatra debe estar alerta para reconocer la infección aguda por VIH y otras enfermedades de transmisión sexual en el adolescente. El diagnóstico de la infección evita la transmisión a otros y el inicio precoz de la terapia antirretroviral mejora el pronóstico de la enfermedad

Introduction: Acute human immune deficiency virus (HIV) infection is typically described as a transient and non-specific mononucleosis like syndrome. This acute presentation is rare in pediatrics, and adolescents rarely report a risk exposure. Thus, it is important to consider HIV infection specially if other sexually transmitted diseases are diagnosed. Case report: A 13-year-old boy with mild intellectual disability, presented with a 5-day history of fever, sore throat, asthenia, myalgia, anorexia, vomiting and diarrhea. Upon questioning, the patient disclosed having a rash on the trunk and penis ulcers for the last two days, and that he had non-consensual sex with a man two months prior. Physical examination was notable for a macular rash on the trunk, pharyngitis, generalized lymphadenopathy and painful ulcers on the glans and prepuce. Herpes simplex type 1 was detected in genital lesions by Polymerase Chain Reaction. Rapid HIV test was indeterminate and confirmatory test by immunochromatography was negative. Plasma HIV viral load was 1.681.383 copies/ml, 4th generation immunoassay (including HIV antibodies and p24 antigen detection) was positive and CD4 lymphocyte count was 327 cells/μl. He was treated with acyclovir and started antiretroviral therapy regimen, consisting of tenofovir, emtricitabine and darunavir/cobicistat that was given under supervision at home after discharge. Comments: Pediatricians must be aware of the signs of acute HIV infection and other sexually transmitted diseases in adolescent patients. Prompt diagnosis helps to prevent further transmission and early antiretroviral therapy improves outcomes
Responsable: BNCS


  4 / 639 IBECS  
              first record previous record next record last record
selecciona
para imprimir
Texto Completo
Id: ET1-3459 IBECS-Express
Autor: Habimana-Jordana, Anna; Navarro-Marchena, Lucía; Porras-Cantarero, José Antonio; Enrubia-Iglesias, Manel; Navarro-Vilarrubí, Sergi.
Título: Assistència als infants amb malalties avançades o al final de la vida / Necesidades de la pediatría de atención primaria en la atención a los niños con enfermedades avanzadas o al final de la vida / Needs in primary pediatric care for the management of children with advanced diseases or in the end of life
Fuente: Pediatr. catalan;79(1):14-19, ene.-mar. 2019. tab.
Idioma: es.
Resumen: Fonament: En l'atenció dels infants al final de la vida, cal fer un abordatge interdisciplinari i coordinat que inclogui l'assistència hospitalària i l'atenció primària del territori. Objectiu: Conèixer les necessitats actuals dels professionals de la pediatria d'atenció primària en l'assistència dels infants amb malalties avançades o al final de la vida. Mètode: Estudi descriptiu mitjançant una enquesta distribuïda en línia mitjançant la base de dades de la Societat Catalana de Pediatria al personal de pediatria d'atenció primària. Resultats: Han contestat 112 professionals. El 66,1% ha atès els últims deu anys entre un i cinc pacients que han mort com a conseqüència d'una malaltia incurable. El 68,3% ha estat poques vegades o mai el principal responsable de l'atenció d'aquests infants. El 98,2% fomentaria la mort al domicili. El 54,5% no fa visites domiciliàries. Al 52,3% el preocupa més la part legal i ètica que la clínica pel que fa a l'atenció d'aquests infants. El 47,7% desconeix si pot administrar o receptar opioides. El 97,3% considera que el pediatre de primària ha de tenir un paper rellevant en l'atenció d'aquests infants tot i la nulòla o bàsica formació del 86,6%. El 96,3% voldria formar-se més i millor en les cures palòliatives pediàtriques. Conclusions: La pediatria del territori demana un paper important en l'atenció al final de la vida, i solòlicita més formació i coordinació entre els diferents nivells assistencials

Fundamento: En la atención de los niños al final de la vida es necesario un abordaje interdisciplinar y coordinado que incluya la asistencia hospitalaria y la atención primaria del territorio. Objetivo: Conocer las necesidades actuales de los profesionales de pediatría de atención primaria en la asistencia de los niños con enfermedades avanzadas o al final de la vida. Método: Estudio descriptivo mediante encuesta online distribuida a través de la base de datos de la Sociedad Catalana de Pediatría al personal de pediatría de atención primaria. Resultados: Contestaron 112 profesionales. El 66,1% ha atendido en los últimos diez años entre uno y cinco pacientes que han muerto como consecuencia de una enfermedad incurable. El 68,3% ha sido rara vez o nunca el principal responsable de la atención de estos niños. El 98,2% fomentaría la muerte en el domicilio. El 54,5% no realiza visitas domiciliarias. Al 52,3% le preocupa más la parte legal y ética que la clínica en la atención de estos niños. El 47,7% desconoce si puede administrar o recetar opioides. El 97,3% considera que el pediatra de primaria debe tener un papel relevante en la atención de estos niños, a pesar de la nula o básica formación del 86,6%. El 96,3% quisiera formarse más y mejor en los cuidados paliativos pediátricos. Conclusiones: La pediatría del territorio demanda un papel importante en la atención al final de la vida y solicita más formación y coordinación entre los diferentes niveles asistenciales

Background: A coordinated interdisciplinary approach including hospital and primary care is critical for the care of children at the end of their lives. Objective: To conduct a needs assessment for the management of children with advanced diseases or in the end of life among primary pediatric care providers. Method: Descriptive study using an online survey distributed to primary care providers registered in the Catalan Society of Pediatrics database. Results: One hundred and twelve providers responded to the survey. In the last ten years, 66.1% have provided care to one to five paitients who died as a result of an incurable disease. Sixty-eight point three per cent have rarely or never been the main responsible provider for the care of these children. Ninety-eight point two per cent would encourage death at home. Fifty-four point five per cent don't perform home visits. Fifty-two point three per cent are more concerned about the legal / ethical considerations than the medical management in the care of these children. Forty-seven point seven per cent do not know if they can administer or prescribe opioids. Ninety-seven point three per cent considered that the primary care pediatrician should have a relevant role in the care of these children despite the null or minimal training reported by 86.6% of the respondents. Ninety-six point three per cent would like to receive more and better training in pediatric palliative care. Conclusions: Primary care pediatricians claim to have a role in the care at the end of life and demand more training and coordination between the different levels of care
Responsable: BNCS


  5 / 639 IBECS  
              first record previous record next record last record
selecciona
para imprimir
Texto Completo
Id: ET1-3458 IBECS-Express
Autor: Ramiro-Novelles, Victoria; Moreno-Galdó, Antonio; Blasco, Cristina; Vilá, Blanca; Mir, Inés de; Garriga-Baraut, Teresa.
Título: Estudi de casos i controls sobre els factors de risc i la gravetat de l'asma en una població escolar / Estudio de casos y controles sobre factores de riesgo y gravedad del asma en una población escolar / Case-control study on risk factors for asthma and its severity in school-aged patients
Fuente: Pediatr. catalan;79(1):8-13, ene.-mar. 2019. tab.
Idioma: es.
Resumen: Fonament: L'asma és la malaltia crònica infantil més freqüent i la seva prevalença continua augmentant. Objectiu: Valorar la influència de factors de risc coneguts de l'asma i la seva gravetat en pacients escolars. Mètode: Estudi observacional prospectiu de casos i controls fet a Consultes Externes d'Alòlergologia Pediàtrica en pacients asmàtics i controls sans. Les dades van ser recollides mitjançant qüestionaris i revisió d'històries clíniques. Posteriorment es va fer una anàlisi estadística per regressió univariant i multivariant. Resultats: Es van incloure 32 individus sans amb una edat mitjana de 10 anys i predomini masculí [59,3% (n=19)] i 107 pacients asmàtics amb una edat mitjana de 9 anys i predomini masculí [62,6% (n=67)]. El 32% (n=34) dels pacients asmàtics va presentar asma persistent i el 9% (n=10) mal control de la malaltia. La sensibilització a àcars de la pols va ser la més prevalent [86% (n=92)]. En l'anàlisi estadística entre els factors de risc estudiats de totes dues poblacions va destacar que l'única diferència significativa eren els antecedents de sibilàncies de repetició abans dels 3 anys (p<0,001). Es van observar associacions estadísticament significatives entre asma persistent i antecedents de sibilàncies virals recurrents (p<0,001), bronquiolitis per virus respiratori sincitial (VRS) (p<0,05) i sensibilització a fongs (p<0,05). Conclusions: L'antecedent de sibilàncies recurrents els tres primers anys de vida és el factor de risc més important per a l'asma escolar. Aquest factor, la bronquiolitis per VRS i la sensibilització a fongs es van relacionar amb l'asma més greu

Fundamento: El asma es la enfermedad crónica infantil más frecuente. En las últimas décadas se ha constatado un aumento de su prevalencia Objetivo. Valorar la influencia de factores de riesgo conocidos del asma y su gravedad en un grupo de pacientes en edad escolar. Método: Estudio observacional prospectivo de casos y controles realizado en Consultas Externas de Alergología Pediátrica en pacientes asmáticos y controles sanos. Los datos fueron recogidos mediante cuestionarios y revisión de historias clínicas. Posteriormente se realizó un análisis estadístico por regresión univariante y multivariante. Resultados: Se incluyeron 32 individuos sanos con una edad media de 10 años y predominio masculino [59,3% (n=19)] y 107 pacientes asmáticos con una edad media de 9 años y predominio masculino [62,6% (n=67)]. El 32% (n=34) de los pacientes asmáticos presentó asma persistente y el 9% (n=10) mal control de la enfermedad. La sensibilización a ácaros del polvo fue la más prevalente [86% (n=92)]. En el análisis estadístico entre los factores de riesgo estudiados de ambas poblaciones destacó que la única diferencia significativa fueron los antecedentes de sibilancias de repetición antes de los 3 años (p<0,001). Se observaron asociaciones estadísticamente significativas entre asma persistente y antecedentes de sibilancias virales recurrentes (p<0,001), bronquiolitis por virus respiratorio sincitial (VRS) (p<0,05) y sensibilización a hongos (p<0,05). Conclusiones: El antecedente de sibilancias recurrentes los tres primeros años de vida es el factor de riesgo más importante para el asma escolar. Este factor, la bronquiolitis por VRS y la sensibilización a hongos se relacionaron con el asma de mayor gravedad

Background: Asthma is the most common chronic disease in childhood. Its prevalence has increased over the last few decades. Objective: The aim of our study was to define the influence of known risk factors for asthma and its severity in a group of school- aged patients. Method: Prospective observational case-control study of asthmatic patients attended in our allergy outpatient department and healthy controls. Data were collected through questionnaires and review of medical records. Subsequently, a statistical analysis was perfor- med by univariate and multivariate regression. Results: Thirty-two healthy individuals, with an average age of 10 years and male predominance [59% (n=19)] and 107 asthmatic children, with an average age of 9 years and male predominance [62.6% (n=67)] were included. Thirty-two percent (n=34) of the asthmatic children presented persistent asthma and 9% (n=10) poor control of the disease. Sensitization to dust mites was the most prevalent [86% (n=92)]. In the statistical analysis between the risk factors studied in both populations, the only significant difference was the history of recurrent wheezing of children aged 3 years or younger (p<0.001). Associations were also observed between severe asthma and a history of frequent viral lower respi-atory tract infections (p<0.001), respiratory syncytial virus (RSV) infection (p<0.05) and sensitization to fungi (p<0.05). Conclusions: The history of recurrent wheezing in the first 3 years of life is the most important risk factor for the presence of asthma in children in school age. This factor, RSV bronchiolitis and sensitization to fungi were related to most severe asthma
Responsable: BNCS


  6 / 639 IBECS  
              first record previous record next record last record
selecciona
para imprimir
Texto Completo
Id: ET1-3457 IBECS-Express
Autor: Pardo-García, Nuria.
Título: Panorama de l'Oncologia Pediàtrica a Catalunya
Fuente: Pediatr. catalan;79(1):5-7, ene.-mar. 2019.
Idioma: es.
Resumen: No disponible
Responsable: BNCS


  7 / 639 IBECS  
              first record previous record next record last record
selecciona
para imprimir
Texto Completo
Id: 180203
Autor: Campillo i López, Ferran; Foguet i Vidal, Anton; Sacristán Vázquez, Eduardo.
Título: Salut mediambiental pediàtrica a Catalunya: un camí d'oportunitats
Fuente: Pediatr. catalan;78(4):156-156, oct.-dic. 2018.
Idioma: es.
Resumen: No disponible
Descriptores: salud ambiental/tendencias
especialización/tendencias
salud del niño/tendencias
-políticas de salud pública
política ambiental/tendencias
Límites: seres humanos
Tipo de Publicación: carta
Responsable: BNCS


  8 / 639 IBECS  
              first record previous record next record last record
selecciona
para imprimir
Texto Completo
Id: 180202
Autor: Abad, Pilar.
Título: Anestèsia local o anestèsia general, aquesta és la qüestió. Prefereixo que m'adormin del tot
Fuente: Pediatr. catalan;78(4):155-155, oct.-dic. 2018.
Idioma: es.
Resumen: No disponible
Descriptores: anestesia general
anestesia local
anestésicos/administración & dosificación
-preferencias del paciente
intervenciones quirúrgicas/tendencias
Límites: seres humanos
niño
Tipo de Publicación: carta
Responsable: BNCS


  9 / 639 IBECS  
              first record previous record next record last record
selecciona
para imprimir
Texto Completo
Id: 180201
Autor: Gatell Carbó, Anna; Sans Fitó, Anna; Morales Hidalgo, Vicente; Vergès Castells, Alba.
Título: Repercussió dels trastorns de l'aprenentatge en la salut
Fuente: Pediatr. catalan;78(4):151-152, oct.-dic. 2018.
Idioma: es.
Resumen: No disponible
Descriptores: trastornos del aprendizaje/complicaciones
bajo rendimiento escolar
Servicios de Salud Escolar
-neurobiología/métodos
abandono escolar/estadística & datos numéricos
política pública/tendencias
evaluación de la enseñanza
Límites: seres humanos
niño
Responsable: BNCS


  10 / 639 IBECS  
              first record previous record
selecciona
para imprimir
Texto Completo
Id: 180200
Autor: Colavita, Maria Clàudia; Llamas, Glòria; Minaya, Bèlgica; Jou, Carme.
Título: Adolescent de 13 anys amb tos i radiografia patològica
Fuente: Pediatr. catalan;78(4):149-150, oct.-dic. 2018. ilus.
Idioma: es.
Resumen: No disponible
Descriptores: pericardio/anomalías
infecciones del tracto respiratorio/diagnóstico
cardiopatías congénitas/diagnóstico por imagen
-espectroscopia de resonancia magnética/métodos
radiografía torácica/métodos
tos/etiología
disfonía/etiología
diagnóstico diferencial
Límites: seres humanos
masculino
adolescente
Tipo de Publicación: informes de casos
Responsable: BNCS



página 1 de 64 va a la página                         
   


Refinar la búsqueda
  Base de datos : IBECS Formulario avanzado   
Buscar por : Formulario libre    Formulario básico

    Buscar en el campo  
1  
2
3
 
           



Search engine: iAH v2.6 powered by WWWISIS

BIREME/OPS/OMS - Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud