Base de datos : IBECS
Búsqueda : "1135-8831" [ISSN]
Referencias encontradas : 663 [refinar]
Mostrando: 1 .. 10   en el formato [Detallado]

página 1 de 67 va a la página                         

  1 / 663 IBECS  
              next record last record
selecciona
para imprimir
Texto Completo
Id: ET5-412 IBECS-Express
Autor: Flor I Brú, Josep de la; Marès Bermúdez, Josep.
Título: Ús, desús I mal ús del test de diagnòstic ràpid per a estreptococ
Fuente: Pediatr. catalan;79(4):139-143, oct.-dic. 2019. ilus, graf.
Idioma: es.
Resumen: És fonamental que el tractament antibiòtic de la faringitis es basi en una prova objectiva que en demostri l'etiologia estreptocòccica. El test de diagnòstic ràpid s'hauria de practicar si es creu que l'etiologia és estreptocòccica o si se'n tenen dubtes raonables, I no quan s'estigui convençut que l'etiologia és vírica
Responsable: BNCS


  2 / 663 IBECS  
              first record previous record next record last record
selecciona
para imprimir
Texto Completo
Id: ET5-411 IBECS-Express
Autor: Morató, Laura; Jiménez, Guillem; Lera, Esther; Samarra, Josep Maria.
Título: Nen de 3 anys amb exantema I astènia d'un mes d'evolució
Fuente: Pediatr. catalan;79(4):137-138, oct.-dic. 2019. ilus.
Idioma: es.
Resumen: No disponible
Responsable: BNCS


  3 / 663 IBECS  
              first record previous record next record last record
selecciona
para imprimir
Texto Completo
Id: ET5-410 IBECS-Express
Autor: Artigas, Soraya; Calles, Míriam; Fernández, Cristina; Finestres, Andrea; Salvà, Rut; Mora, Yolanda.
Título: Nena de 8 anys amb lesió cutània hiperpigmentada de creixement ràpid
Fuente: Pediatr. catalan;79(4):135-136, oct.-dic. 2019. ilus.
Idioma: es.
Resumen: No disponible
Responsable: BNCS


  4 / 663 IBECS  
              first record previous record next record last record
selecciona
para imprimir
Texto Completo
Id: ET5-409 IBECS-Express
Autor: Maldonado Fernández, M Cristina; Borja Lloret, Anna; Corberó Rivali, Carla; Monfort Lapesa, Anna; González-Farré, Mónica; Ortigosa Gómez, Sandra.
Título: Nounat amb tumoracions a les extremitats superiors
Fuente: Pediatr. catalan;79(4):133-134, oct.-dic. 2019. ilus, tab.
Idioma: es.
Resumen: No disponible
Responsable: BNCS


  5 / 663 IBECS  
              first record previous record next record last record
selecciona
para imprimir
Texto Completo
Id: ET5-408 IBECS-Express
Autor: Ariño, Judit; García, Aitana; Parada, Ester; Albújar, Mar.
Título: Relació entre les aportacions enterals de vitamina D I els nivells plasmàtics en nadons prematurs / Relación entre las aportaciones enterales de vitamina D y los niveles plasmáticos en recién nacidos prematuros / Relationship between the enteral intake of vitaminD and plasma levels in premature newborns
Fuente: Pediatr. catalan;79(4):127-132, oct.-dic. 2019. tab, graf.
Idioma: es.
Resumen: FONAMENT: En els prematurs, uns nivells inadequats de vitamina D poden comportar més comorbiditat, però hi ha controvèrsia en les recomanacions de suplementació. OBJECTIU: Intentar correlacionar aportacions (dieta I suplementació) de vitamina D amb nivells inadequats d'aquesta vitamina. MÉTODE: Estudi descriptiu retrospectiu dels prematurs als quals se'ls determina calcifediol (25(OH)D3) entre els mesos de gener I desembre del 2016 al nostre centre. RESULTATS: Incloem 36 determinacions de 25(OH)D3 de 17 nadons (58,8% de sexe masculí) amb mediana d'edat gestacional de 29,8 setmanes (rang: 24,85-35,14) I mediana de pes de 980 g (rang: 420-2.220 g). La mediana d'edat en dies en el moment de l'extracció és 58,5 (rang: 6-188); la mediana de 25(OH)D3 és 53,92ng/ml (rang: 17,1-150). Segons el càlcul de les aportacions de vitamina D, s'obté una mediana de 885 U/dia (rang: 2-1416). Hi ha una correlació estadísticament significativa entre 25(OH)D3 plasmàtica I aportacions. El 75% que rep aportacions de <400 U tenen nivells insuficients; el 62,5% que rep >1.200 U tenen nivells tòxics. Dels que reben 400-1.200 U, el 84% tenen nivells òptims; hi ha diferència entre els que reben 400-800 U, amb un 60% amb nivells suficients, I els que reben 800-1.200 U, amb un 92% amb nivells adequats. Hi ha diferència en el percentatge de mostres amb nivells insuficients segons la classificació de 2009 respecte de l'actual. CONCLUSIONS: Les aportacions de vitamina D d'entre 800 I 1.200 U/dia s'associen a nivells òptims en un percentatge elevat de nadons. Les aportacions inferiors a 400 U o superiors a 1.200 U s'associen a nivells inadequats. L'alimentació per si sola no garanteix els requeriments necessaris de vitamina D, però és una dada essencial que s'ha de tenir en compte. Cal individualitzar la dosi segons els nivells plasmàtics

FUNDAMENTO: En los prematuros, unos niveles inadecuados de vitamina D pueden comportar mayor comorbilidad, pero existe controversia en las recomendaciones de suplementación. OBJETIVO: Intentar correlacionar aportaciones (dieta y suplementación) de vitamina D con niveles inadecuados de esta vitamina. MÉTODO: Estudio descriptivo retrospectivo de los prematuros a los que se les realiza determinación de calcifediol (25(OH)D3) entre enero y diciembre de 2016 en nuestro centro. RESULTADOS: Incluimos 36 determinaciones de 25(OH)D3 de 17 pacientes (58,8% de sexo masculino) con mediana de edad gestacional de 29,8 semanas (rango: 24,85-35,17) y mediana de peso de 980 g (rango: 420-2.220 g). La mediana de edad en días en el momento de la extracción es 58,5 (rango: 6-188); la mediana de 25(OH)D3 es 53,92 ng/ml (rango: 17,1-150). Según el cálculo de los aportes de vitamina D, se obtiene una mediana de 885 U/día (rango: 2-1.416). Existe una correlación estadísticamente significativa entre niveles de 25(OH)D3 y aportes. El 75% que recibe aportes de <400 U tienen niveles insuficientes; el 62,5% que recibe >1.200 U tienen niveles tóxicos. De los que reciben 400-1200 U, el 84% tienen niveles óptimos; existe diferencia entre aquellos que reciben 400-800 U, con un 60% con niveles suficientes, y los que reciben 800-1.200 U, con un 92% con niveles adecuados. Existe diferencia en el porcentaje de muestras con niveles insuficientes según la clasificación de 2009 versus la actual. CONCLUSIONES: Los aportes de vitamina D entre 800 y 1.200 U/día se asocian a niveles óptimos en un porcentaje elevado de prematuros. Las aportaciones inferiores a 400 U o superiores a 1.200 U se asocian a niveles inadecuados. La alimentación por sí sola no garantiza los requerimientos necesarios de vitamina D, pero es un dato esencial a tener en cuenta. Es necesario individualizar la dosis en función de los niveles plasmáticos

BACKGROUND: Inadequate levels of vitamin D in premature newborns may lead to additional comorbidities; however, controversy exists regarding recommendations for supplementation. OBJECTIVE: To analyze correlations between vitamin D intake (diet and supplementation) with inadequate calcifediol (25(OH)D3) levels. METHOD: Descriptive, retrospective study of premature babies, whose 25(OH)D3 levels were determined between January and December 2016, in our medical centre. RESULTS: Thirty-six plasma level determinations of 25(OH)D3 in 17 patients (58.8% male) with median gestational age of 29.8 weeks (range: 24.85-35.14) and median weight of 980g (range 420-2220). The median age in days was 58,5 (range: 6-188) at the moment of determination, and the median plasma level of 25(OH)D3 was 53,92ng/ml (range:17.1-150). The median vitamin D intake was 885U/day (range: 2-1416). There was a significant correlation between 25(OH)D3 levels and vitamin D intake. Seventy-five percent of patients who received <400U intake had insufficient levels; and 62,5% who received >1200 had toxic levels. Eighty-four percent of those who received between 400 and 1200U had adequate levels; 60% of premature newborns who received 400-800U had sufficient levels versus 92% of babies who received 800 to 1200U. There were differences in percentage of samples with insufficient levels according to 2009 classification versus the current one. CONCLUSIONS: In a high percentage of premature babies, 800-1200U vitamin D intake result in adequate levels. Vitamin D in-take of <400U or >1200U correlate with inadequate levels. It is important to consider that nutrition by itself doesn't guarantee the required vitamin D intake. Individualized doses are needed according to blood plasma levels
Responsable: BNCS


  6 / 663 IBECS  
              first record previous record next record last record
selecciona
para imprimir
Texto Completo
Id: ET5-407 IBECS-Express
Autor: Jordan, Iolanda; González-Gómez de Agüero, Iris.
Título: L'Associació de Metgesses de Catalunya
Fuente: Pediatr. catalan;79(4):125-126, oct.-dic. 2019.
Idioma: es.
Resumen: No disponible
Responsable: BNCS


  7 / 663 IBECS  
              first record previous record next record last record
selecciona
para imprimir
Texto Completo
Id: ET5-406 IBECS-Express
Autor: Bernàrdez Carracedo, Sílvia.
Título: Descripció de les tècniques de recollida de mostres I realització dels tests de diagnòstic ràpid
Fuente: Pediatr. catalan;79(3):101-104, jul.-sept. 2019. ilus.
Idioma: es.
Resumen: No disponible
Responsable: BNCS


  8 / 663 IBECS  
              first record previous record next record last record
selecciona
para imprimir
Texto Completo
Id: ET5-405 IBECS-Express
Autor: Ríos-Barnés, María; López-García, Verónica Sandra; Poblet-Puig, Míriam.
Título: Nen de 3 anys amb pàpules eritematodescamatives, inflamatòries I hipopigmentades de 4 mesos d'evolució
Fuente: Pediatr. catalan;79(3):99-100, jul.-sept. 2019. ilus.
Idioma: es.
Resumen: No disponible
Responsable: BNCS


  9 / 663 IBECS  
              first record previous record next record last record
selecciona
para imprimir
Texto Completo
Id: ET5-404 IBECS-Express
Autor: Planella-Cornudella, Maria; Espigares-Salvia, Marina; Pont-Vives, Cristina; Gairí-Burgués, Alba; Solé-González, Lorena; Solé-Mir, Eduard.
Título: Ull vermell I exoftàlmia: a propòsit de dos casos d'inflamació orbitària idiopàtica / Ojo rojo y exoftalmos: a propósito de dos casos de inflamación orbitaria idiopática / Red eye and exophthalmos: report of two cases of idiopathic orbital inflammation
Fuente: Pediatr. catalan;79(3):94-97, jul.-sept. 2019. ilus.
Idioma: es.
Resumen: INTRODUCCIÓ: La inflamació orbitària idiopàtica (IOI), o pseudotumor orbitari idiopàtic, forma part del diagnòstic diferencial d'ull vermell I exoftàlmia. És una malaltia inflamatòria, benigna I sense causa identificable, que respon majoritàriament a corticoteràpia. L'interès de tots dos casos recau en la variabilitat de la resposta al tractament de primera línia I el maneig complex en casos d'evolució atípica. OBSERVACIÓ CLÍNICA: Cas 1. Nen de 12 anys amb ull vermell d'evolució tòrpida, associat posteriorment a exoftàlmia, quemosi I dolor ocular. Es va diagnosticar d'IOI, amb una resposta excelÀlent a la corticoteràpia, però amb corticodependència a la retirada progressiva del fàrmac. Va necessitar biòpsia per l'evolució atípica I tractament immunosupressor. Cas 2. Nena de 6 anys amb cefalea frontal I rinorrea, orientada inicialment com a sinusitis. Posteriorment va presentar ull vermell, dolor ocular, exoftàlmia, diplopia I altres signes inflamatoris locals. Es va diagnosticar d'IOI I es va iniciar la corticoteràpia, amb resposta excelÀlent I remissió. COMENTARIS: La IOI requereix un exhaustiu diagnòstic diferencial, amb un diagnòstic final d'exclusió que descarti l'associació de malalties sistèmiques. N'és característica la ràpida resposta a glucocorticoides. La corticodependència observada en el primer cas és poc freqüent, I va caldre un esglaó terapèutic superior per aconseguir el control dels símptomes

INTRODUCCIÓN: La inflamación orbitaria idiopática (IOI), o pseudotumor orbitario inflamatorio, forma parte del diagnóstico diferencial de ojo rojo y exoftalmos. Es una enfermedad inflamatoria, benigna y sin causa identificable, que responde mayoritariamente a corticoterapia. El interés de ambos casos recae en la variabilidad de la respuesta al tratamiento de primera línea y el manejo complejo en casos de evolución atípica. OBSERVACIÓN CLÍNICA: Caso 1. Niño de 12 años con ojo rojo de evolución tórpida, asociado posteriormente a exoftalmos, quemosis y dolor ocular. Se diagnosticó de IOI con excelente respuesta a corticoterapia, pero presentando corticodependencia a la retirada progresiva del fármaco. Precisó biopsia por la evolución atípica, y tratamiento inmunosupresor. Caso 2. Niña de 6 años con cefalea frontal y rinorrea, orientada inicialmente como sinusitis. Posteriormente presentó ojo rojo, dolor ocular, exoftalmos, diplopía y otros signos inflamatorios locales. Se diagnosticó de IOI y se inició corticoterapia, con excelente respuesta y remisión. COMENTARIOS: La IOI requiere un exhaustivo diagnóstico diferencial, con un diagnóstico final de exclusión descartando la asociación a enfermedades sistémicas. Es característica la rápida respuesta a glucocorticoides. La corticodependencia apreciada en el primer caso es poco frecuente, y se requirió un escalón terapéutico superior para conseguir el control de los síntomas

INTRODUCTION: Idiopathic orbital inflammation (IOI) or orbital inflammatory pseudotumor is within the differential diagnosis of red eye and exophthalmos, and it is defined as a benign inflammatory disease without identifiable cause that responds to corticosteroid therapy. The two cases reported here highlight the variability of the response to the first line treatment, and the complex management in cases of atypical evolution. Case 1: A 12-year-old boy presented with a red eye with indolent evolution associated with exophthalmos, chemosis and eye pain. He was diagnosed with IOI and had an excellent initial response to corticosteroid therapy. However, the disease was corticosteroiddependent requiring a biopsy for confirmation, and initiation of immunosuppressive therapy. Case 2: A 6-year-old girl presented with frontal headache and rhinorrhea and was initially diagnosed with sinusitis. She later presented with painful red eye, exophthalmos, diplopia and other local inflammatory signs. She was diagnosed with IOI and had an excellent response and long-term remission to corticosteroid therapy. COMMENTS: IOI requires a comprehensive differential diagnosis, with a final diagnosis of exclusion ruling out the association with systemic diseases. The rapid response to glucocorticoids is characteristic of IOI. Corticosteroid dependence is rare and requires an increment in immunosuppressive therapy for disease control
Responsable: BNCS


  10 / 663 IBECS  
              first record previous record
selecciona
para imprimir
Texto Completo
Id: ET5-403 IBECS-Express
Autor: Garcés-Montolio, Lledó; Pérez-Martínez, Enrique; Vila Soler, Jorgina; Fàbregas-Martori, Anna; Modesto-Caballero, Consuelo; Tobeña-Rué, Marc.
Título: Síndrome d'activació macrofàgica com a forma de debut d'una artritis idiopàtica juvenil sistèmica / Síndrome de activación macrofágica como debut de una artritis idiopática juvenil sistémica / Juvenile systemic rheumatoid arthritis presenting as macrophage activation syndrome
Fuente: Pediatr. catalan;79(3):89-93, jul.-sept. 2019. tab, graf.
Idioma: es.
Resumen: INTRODUCCIÓ: La síndrome d'activació macrofàgica (SAM) és una limfohistiocitosi hemofagocítica que apareix en el context d'una malaltia reumatològica I típicament s'associa a l'artritis idiopàtica juvenil sistèmica (AIJS). CAS CLÍNIC: Es presenta el cas d'una nena de 23 mesos amb febre de 6 dies, hiperèmia conjuntival, exantema I edema al dors de mans I peus. Inicialment es va descartar una malaltia infecciosa I posteriorment es va orientar com a malaltia de Kawasaki. Se li va fer una ecocardiografia, amb resultat normal, I es va iniciar gammaglobulina endovenosa I ibuprofèn; no es va objectivar resposta clínica. L'estudi d'autoanticossos va ser negatiu. La pacient va presentar de manera progressiva artràlgies, hepatosplenomegàlia I embassament pleural. En l'analítica destacava anèmia, trombocitopènia, leucocitosi I elevació dels reactants de fase aguda (RFA). Davant la sospita clínica I analítica de SAM es va fer un aspirat de medulÀla òssia, I no es van objectivar signes d'hemofagocitosi ni malignitat. Es va iniciar tractament amb corticosteroides a dosis altes; l'estat general va millorar, però van persistir la febre, les artràlgies, la leucocitosi I els RFA augmentats. Es va orientar com a debut d'AIJS associat a SAM, motiu pel qual es va afegir al tractament l'anti-IL-1 (anakinra). Al cap de 48 hores la febre va desaparèixer I la pacient ja presentava millora clínica I dels paràmetres inflamatoris I d'activació macrofàgica. COMENTARIS: La SAM és una malaltia potencialment mortal I pot ser el debut d'una malaltia sistèmica, com l'AIJS. Conèixer els criteris clínics I analítics de totes dues entitats és fonamental per al diagnòstic precoç. El tractament amb corticosteroides I amb anti-IL-1 sol ser molt eficaç

INTRODUCCIÓN: El síndrome de activación macrofágica (SAM) es una linfohistiocitosis hemofagocítica que aparece en el contexto de una enfermedad reumatológica y típicamente se asocia a la artritis idiopática juvenil sistémica (AIJS). CASO CLÍNICO: Se presenta el caso de una niña de 23 meses con fiebre de 6 días de evolución, hiperemia conjuntival, exantema y edema en el dorso de manos y pies. Inicialmente se descartó una enfermedad infecciosa y posteriormente se orientó como enfermedad de Kawasaki. Se realizó ecocardiografía, que resultó normal, y se iniciaron gammaglobulinas endovenosas e ibuprofeno, sin objetivarse una respuesta clínica. El estudio de autoanticuerpos resultó negativo. Progresivamente presentó artralgias, hepatoesplenomegalia y derrame pleural. Analíticamente destacaba anemia, trombocitopenia, leucocitosis y elevación de los reactantes de fase aguda (RFA). Bajo la sospecha de SAM se realizó aspirado de médula ósea sin objetivarse signos de hemofagocitosis ni malignidad. Se inició tratamiento con corticosteroides a dosis altas con mejoría del estado general, pero persistiendo fiebre, artralgias, leucocitosis y RFA aumentados. Se orientó como debut de AIJS asociado a SAM, por lo que se añadió al tratamiento la anti-IL-1 (anakinra). A las 48 horas desapareció la fiebre y presentó mejoría clínica y de los parámetros inflamatorios y de activación macrofágica. COMENTARIOS: El SAM es una enfermedad potencialmente mortal y puede ser el debut de una enfermedad sistémica como la AIJS. Conocer los criterios clínicos y analíticos de las dos entidades es fundamental para su diagnóstico precoz. El tratamiento con corticosteroides y con anti-IL-1 suele ser muy eficaz

INTRODUCTION: The macrophage activation syndrome (MAS) is a hemophagocytic lymphohystiocytosis developing in the context of a rheumatologic disease and it is commonly associated to systemic juvenile idiopathic arthritis (sJIA). CASE REPORT: A 23-month-old child was admitted with a six-day history of fever, conjunctival hyperemia, rash, and hand and foot edema. An infectious disease process was first ruled out, and Kawasaki disease was then suspected. The echocardiogram did not show abnormalities, and intravenous gamma globulin and ibuprofen were administered, without clinical response. The autoantibody screening was negative. The patient progressively developed arthralgias, hepatosplenomegaly and pleural effusion. Blood tests showed anemia, thrombocytopenia, leukocytosis, and elevated inflammatory markers. MAS was suspected, and bone marrow aspirate was performed, which showed no signs of hemophagocytosis or malignancy. Treatment with high-dose corticosteroids was started, resulting in improvement of the general condition of the patient, but with persistence of fever, joint pain, leukocytosis, and elevated inflammatory markers. sJIA-associated MAS was suspected, and interleukin-1-receptor antagonist (anakinra) was started, with significant clinical improvement, decrease in inflammatory markers, and resolution of the fever in 48 hours. COMMENTS: MAS is a life-threatening illness that can present as the first sign of sJIA. It is important to know the diagnostic criteria of both entities for early diagnosis. Treatment with corticosteroids and anti-IL-1 is very effective
Responsable: BNCSpágina 1 de 67 va a la página                         
   


Refinar la búsqueda
  Base de datos : IBECS Formulario avanzado   
Buscar por : Formulario libre    Formulario básico

    Buscar en el campo  
1  
2
3
 
           Search engine: iAH v2.6 powered by WWWISIS

BIREME/OPS/OMS - Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud