Base de datos : IBECS
Búsqueda : "1135-8831" [ISSN]
Referencias encontradas : 693 [refinar]
Mostrando: 1 .. 10   en el formato [Detallado]

página 1 de 70 va a la página                         

  1 / 693 IBECS  
              next record last record
selecciona
para imprimir
Texto Completo
Id: ET6-680 IBECS-Express
Autor: Bello, Jorge.
Título: Comentari sobre Taking action against clinician burnout
Fuente: Pediatr. catalan;80(2):83-84, abr.-jun. 2020. tab.
Idioma: es.
Resumen: No disponible
Responsable: BNCS


  2 / 693 IBECS  
              first record previous record next record last record
selecciona
para imprimir
Texto Completo
Id: ET6-679 IBECS-Express
Autor: Bermúdez, Josep Marès; Flor I Brú, Josep de la; van Esso Arbolave, Diego; González, Sebastià; Gonzalo de Líria, Carlos Rodrigo.
Título: Test de diagnòstic ràpid de la grip: visió des de l'atenció primària I des de la urgència hospitalària
Fuente: Pediatr. catalan;80(2):73-80, abr.-jun. 2020. ilus, tab, graf.
Idioma: es.
Resumen: No disponible
Responsable: BNCS


  3 / 693 IBECS  
              first record previous record next record last record
selecciona
para imprimir
Texto Completo
Id: ET6-678 IBECS-Express
Autor: Cruz, Dèlia; Flores, Victor; Lumbreras, Cristina; Ortigosa, Sandra.
Título: Nen de 5 anys amb lesions vesiculars als pavellons auriculars
Fuente: Pediatr. catalan;80(2):71-72, abr.-jun. 2020. ilus.
Idioma: es.
Resumen: No disponible
Responsable: BNCS


  4 / 693 IBECS  
              first record previous record next record last record
selecciona
para imprimir
Texto Completo
Id: ET6-677 IBECS-Express
Autor: Castillo, Marta; Guitart, Carme; Farràs, Clotilde.
Título: Lactant de dos mesos amb una placa negra a la llengua
Fuente: Pediatr. catalan;80(2):69-70, abr.-jun. 2020. ilus.
Idioma: es.
Resumen: No disponible
Responsable: BNCS


  5 / 693 IBECS  
              first record previous record next record last record
selecciona
para imprimir
Texto Completo
Id: ET6-676 IBECS-Express
Autor: Bobillo-Pérez, Sara; Girona-Alarcón, Mònica; Balaguer, Mónica; Solé-Ribalta, Anna; Jordan, Iolanda.
Título: Nounat amb apnees a l'hivern: teratoma mediastínic / Neonato con apneas en época invernal: teratoma mediastínico / Newborn with apneic episodes during wintertime: mediastinal teratoma
Fuente: Pediatr. catalan;80(2):65-67, abr.-jun. 2020. ilus, tab.
Idioma: es.
Resumen: INTRODUCCIÓ: La causa principal d'insuficiència respiratòria en lactants de menys de 3 mesos és la bronquiolitis, que es pot presentar inicialment en forma d'apnees. En el diagnòstic diferencial d'apnees s'inclouen processos infecciosos, reflux gastroesofàgic, malalties neurològiques, anèmia, hipoxèmia, hipotensió, insuficiència cardíaca, alteracions metabòliques I malformacions de la via aèria, entre altres. Es presenta el cas d'un nounat amb apnees I fracàs respiratori. Durant l'estudi es diagnostica d'apnees obstructives secundàries a una massa extrínseca. CAS CLÍNIC: Nounat portat a Urgències després d'apnea amb cianosi. Inicialment se sospita bronquiolitis. Presenta nova apnea amb repercussió hemodinàmica, per la qual cosa és intubat. A la radiografia destaca atelèctasi massiva de l'hemitòrax dret. S'extuba de forma electiva, però fracassa respiratòriament I requereix nova intubació. En els controls radiològics persisteix una imatge mediastínica, que es confirma per ecografia I per tomografia axial computada toràcica. S'extirpa per cirurgia I es confirma que es tracta d'un teratoma. COMENTARIS: Dins del diagnòstic diferencial d'apnea, una de les possibilitats és una massa mediastínica. La localització de la massa pot orientarne el diagnòstic, però l'anatomia patològica és la que el confirma. En el mediastí anterior es localitzen la meitat de les masses mediastíniques, les més freqüents de les quals són els limfomes T, els tumors de cèlÀlules germinals I els timomes. El mediastí és la segona localització més freqüent del teratoma extragonadal. Els teratomes immadurs s'han d'extirpar per confirmar el diagnòstic I prevenir els efectes per compressió, I pel potencial de malignització que tenen. L'alfa-fetoproteïna en els tumors productors pot permetre monitorar-los

INTRODUCCIÓN: La causa principal de insuficiencia respiratoria en lactantes menores de 3 meses es la bronquiolitis, que puede presentarse inicialmente en forma de apneas. El diagnóstico diferencial de apneas incluye procesos infecciosos, reflujo gastroesofágico, enfermedades neurológicas, anemia, hipoxemia, hipotensión, insuficiencia cardíaca, alteraciones metabólicas y malformaciones de la vía aérea, entre otros. Se presenta el caso de un neonato con apneas y fracaso respiratorio. Durante el estudio se diagnostica de apneas obstructivas secundarias a una masa extrínseca. CASO CLÍNICO: Recién nacido llevado a Urgencias después de una apnea con cianosis. Inicialmente se sospecha una bronquiolitis. Presenta nueva apnea con repercusión hemodinámica por lo que es intubado. En la radiografía destaca atelectasia masiva del hemitórax derecho. Se extuba de forma electiva, pero fracasa respiratoriamente y requiere nueva intubación. En los controles radiológicos persiste una imagen mediastínica, que se confirma por ecografía y por tomografía axial computadorizada torácica. Se extirpa por cirugía y se confirma que se trata de un teratoma. COMENTARIOS: Dentro del diagnóstico diferencial de apnea, una de las posibilidades es una masa mediastínica. La localización de la masa puede orientar su diagnóstico, pero la anatomía patológica es la que lo confirma. En el mediastino anterior se localizan la mitad de las masas mediastínicas, siendo más frecuentes los linfomas T, los tumores de células germinales y los timomas. El mediastino es la segunda localización más frecuente del teratoma extragonadal. Los teratomas inmaduros deben ser extirpados para confirmar el diagnóstico y prevenir los efectos por compresión, y por su potencial de malignización. La alfa-fetoproteína en los tumores productores puede permitir monitorizarlos

INTRODUCTION: The main cause of respiratory failure in infants under 3 months is bronchiolitis, which may initially present as apnea. The differential diagnosis of apnea includes infectious processes, gastroesophageal reflux, neurological diseases, anemia, hypoxemia, hypotension, heart failure, metabolic disorders and airway malformations, among others. We present a case of a newborn with apneic episodes and respiratory failure. During the study, obstructive apnea secondary to an extrinsic mass was diagnosed. CASE REPORT: A newborn was taken to the emergency department after an apnea with cyanosis. Bronchiolitis was initially suspected. He presented a new apneic episode with hemodynamic instability requiring intubation. The chest X-ray disclosed massive atelectasis of the right hemithorax. The baby failed an extubation attempt, and additional imaging studies showed a mediastinal mass, confirmed by ultrasound and thoracic computerized axial tomography. The mass was resected, and pathology showed teratoma. COMMENTS: A mediastinal mass should be included in the differential diagnosis of apnea. The location of the mass can guide its diagnosis, although histologic confirmation is required. Half of the mediastinal masses are located in the anterior mediastinum, with T lymphomas, germ cell tumors and thymomas being the most frequent. The mediastinum is the second most frequent location of extragonadal teratoma. Immature teratomas must be removed to confirm the diagnosis, prevent compression effects, and avoid malignant transformation. In secreting tumors, alpha-fetoprotein may facilitate monitoring
Responsable: BNCS


  6 / 693 IBECS  
              first record previous record next record last record
selecciona
para imprimir
Texto Completo
Id: ET6-675 IBECS-Express
Autor: Penela-Sánchez, Daniel; Pino-Ramírez, Rosa Maria; Goretti López-Ramos, María; García García, Juan José.
Título: CelÀlulitis cutània d'evolució tòrpida: loxoscelisme cutani / Celulitis cutánea de evolución tórpida: loxoscelismo cutáneo / Cutaneous cellulitis of torpid evolution: cutaneous loxocelism
Fuente: Pediatr. catalan;80(2):62-64, abr.-jun. 2020.
Idioma: es.
Resumen: INTRODUCCIÓ: El loxoscelisme és un conjunt de manifestacions causades per la picada d'una aranya del gènere Loxosceles, que comprèn més de setanta espècies al món. Es pot presentar de dues formes clíniques: cutània o cutaneovisceral; la segona és més greu I potencialment mortal. L'espècie de Loxosceles que habita a la península Ibèrica és l'aranya bruna mediterrània o Loxosceles rufescens, a la qual s'han atribuït alguns casos de loxoscelisme cutani en població adulta; tanmateix, no s'havien reportat fins ara casos pediàtrics. CAS CLÍNIC: Presentem un cas de celÀlulitis cutània d'aspecte hemorràgic secundari a picada d'aràcnid en una adolescent de 16 anys. La identificació de l'insecte (Loxosceles rufescens) en una fotografia aportada per la pacient va facilitar el diagnòstic de loxoscelisme cutani. COMENTARIS: L'aparició brusca d'una lesió necròtica dèrmica després d'una picada, associada a dolor intens I edema, ens ha de fer sospitar la participació d'aràcnids. El reconeixement d'entitats clíniques com el loxoscelisme pot ajudar a instaurar un tractament precoç que estalviï les possibles complicacions associades, tant locals (necrosis dèrmica) com sistèmiques (anèmia hemolítica, insuficiència renal, coagulació intravascular disseminada, alteracions neurològiques, o fins I tot la mort)

INTRODUCCIÓN: El loxoscelismo es un conjunto de manifestaciones causadas por la picadura de una araña del género Loxosceles, que incluye más de setenta especies en el mundo. Se puede presentar de dos formas clínicas: cutánea o cutánea-visceral, la segunda más grave y potencialmente mortal. La especie de Loxosceles que habita en la Península Ibérica es la araña parda mediterránea o Loxosceles rufescens, a la que se han atribuido algunos casos de loxoscelismo cutáneo en población adulta; sin embargo, no se habían reportado hasta la fecha casos pediátricos. CASO CLÍNICO: Presentamos un caso de celulitis cutánea de aspecto hemorrágico secundario a picadura de arácnido en una adolescente de 16 años. La identificación del insecto (Loxosceles rufescens) en una fotografía aportada por la paciente facilitó el diagnóstico de loxoscelismo cutáneo. COMENTARIOS: La aparición brusca de una lesión necrótica dérmica después de una picadura, asociada a intenso dolor y edema, nos debe hacer sospechar la participación de arácnidos. El reconocimiento de entidades clínicas como el loxoscelismo puede ayudar a instaurar un tratamiento precoz que ahorre las posibles complicaciones asociadas, tanto locales (necrosis dérmica) como sistémicas (anemia hemolítica, insuficiencia renal, coagulación intravascular diseminada, alteraciones neurológicas, o incluso la muerte)

INTRODUCTION: Loxoscelism is a set of manifestations caused by the bite of a spider of the genus Loxosceles, which includes more than 70 species in the world. It can present in two clinical forms: cutaneous or cutaneous-visceral, which is more serious and potentially fatal. The species of Loxosceles that inhabits the Iberian Peninsula is the Mediterranean brown spider or Loxosceles rufescens, to which some cases of cutaneous loxoscelism in the adult population have been attributed; however, pediatric cases have not been reported to date. CASE REPORT: We present a case of cutaneous cellulitis with hemorrha gic appearance secondary to arachnid bite in a 16-year-old adolescent. The identification of the insect (Loxosceles rufescens) in a photograph provided by the patient facilitated the diagnosis of cutaneous loxoscelism. COMMENTS: The sudden appearance of a dermal necrotic lesion after a bite, associated with intense pain and edema, should make us suspect a spider bite. The recognition of clinical entities such as loxoscelism can help to establish an early treatment that avoids the possible associated complications, both local (dermal necrosis) and systemic (hemolytic anemia, renal insufficiency, disseminated intravascular coagulation, neurological alterations, or death
Responsable: BNCS


  7 / 693 IBECS  
              first record previous record next record last record
selecciona
para imprimir
Texto Completo
Id: ET6-674 IBECS-Express
Autor: Dougherty, Lucía; Genaró-Jornet, Pere; Arasa-Panisello, Francesc; Ferrer-Betortz, Laia; González-Amador, Ricardo; Tur-Claramunt, Laura.
Título: Síndrome d'enterocolitis induïda per proteïnes alimentàries. Forma aguda en tres lactants / Síndrome de enterocolitis inducido por proteínas alimentarias. Forma aguda en tres lactantes / Food protein-induced enterocolitis syndrome: acute form in three infants
Fuente: Pediatr. catalan;80(2):58-61, abr.-jun. 2020. tab.
Idioma: es.
Resumen: INTRODUCCIÓ: La SEIPA (síndrome d'enterocolitis induïda per proteïnes alimentàries) és un tipus d'alÀlèrgia alimentària poc coneguda I potencialment greu que pot arribar al xoc. Tot I la potencial gravetat que presenta, el coneixement d'aquesta patologia és baix, I en molts casos és infradiagnosticada. El fet de conèixer l'entitat en facilita el diagnòstic I el tractament correctes a urgències. OBSERVACIÓ CLÍNICA: Es presenten tres casos clínics de tres lactants de mesos, que acudeixen a urgències amb clínica de vòmits persistents, deposicions diarreiques, palÀlidesa, letargia I hipotonia. No van presentar cap altre símptoma d'anafilaxi. Aquesta clínica va aparèixer unes hores després de la ingesta de cereals, en els dos primers casos, I d'ou, en el tercer, I només en el segon dels casos era una primera exposició a l'alÀlergen. Tots tres van millorar amb tractament simptomàtic a urgències (fluïdoteràpia, I ondansetró en un dels casos) al cap de 2 o 3 hores. En tots tres casos es van obtenir proves d'alÀlèrgia mediada per IgE negatives, I a l'evitar l'aliment implicat no han aparegut nous símptomes. En un dels casos es va fer la prova de provocació per corroborar el diagnòstic. COMENTARIS: La SEIPA és una alÀlèrgia no mediada per IgE a diversos aliments. Els més freqüents són la llet de vaca, la de soja I l'arròs. La forma aguda es diagnostica sovint al voltant dels 4-8 mesos. Un cop descartada l'alÀlèrgia mediada per IgE típica, el diagnòstic es basa en el compliment d'un seguit de criteris clínics. El tractament durant l'episodi agut són mesures de suport, I el definitiu és evitar l'aliment implicat. El coneixement de les característiques de l'entitat fa més senzill el diagnòstic

INTRODUCCIÓN: El SEIPA (síndrome de enterocolitis inducido por proteínas del alimento) es un tipo de alergia alimentaria poco conocida y potencialmente grave que puede llegar al choque. A pesar de su potencial gravedad, el conocimiento de esta patología es escaso, y en muchas ocasiones está infradiagnosticada. El conocimiento de esta enfermedad facilita su correcto diagnóstico y tratamiento en urgencias. OBSERVACIÓN CLÍNICA: Se presentan tres casos clínicos de lactantes que acuden a urgencias con clínica de vómitos persistentes, deposiciones diarreicas, palidez cutánea, letargia e hipotonía. No presentaron ningún otro signo de anafilaxia. Esta clínica apareció unas horas después de la ingesta de cereales, en los dos primeros casos, y de huevo, en el tercero, y sólo en el segundo de los casos se trataba de una primera exposición al alérgeno. Los tres mejoraron con tratamiento sintomático en urgencias (fluidoterapia, y ondansetrón en uno de los casos) en 2-3 horas. En los tres casos se obtuvieron pruebas de alergia mediada por IgE negativas, y al evitar el alimento implicado no reaparecieron los síntomas. En uno de los casos se realizó prueba de provocación para corroborar el diagnóstico. COMENTARIOS: La SEIPA es una alergia no mediada por IgE a diversos alimentos. Los más frecuentes son leche de vaca, leche de soja y arroz. La forma aguda se diagnostica frecuentemente alrededor de los 4-8 meses. Una vez descartada la alergia mediada por IgE típica, el diagnóstico se basa en el cumplimiento de una serie de criterios clínicos. El manejo durante el episodio agudo se basa en medidas de soporte, y el tratamiento definitivo consiste en evitar el alimento implicado

INTRODUCTION: Food protein-induced enterocolitis syndrome (FPIES) is a relatively unknown and potentially serious type of food allergy that can lead to shock. Despite its potential severity, it is often underdiagnosed. Therefore, clinical suspicion of this entity is very important. The awareness of this disease makes its correct diagnosis and treatment possible in the emergency department. CASE REPORTS: We present three cases of infants who presented to the emergency department with symptoms of persistent vomiting, diarrhea, pale skin, lethargy and hypotonia. They did not present any other signs of anaphylaxis. These symptoms appeared a few hours after the ingestion of cereals in the first two cases, and eggs in the third. All three improved in 2-3 hours with symptomatic treatment in the emergency department (intravenous fluid therapy, ondansetron in one of the cases). In all three cases, Results of IgE-mediated allergy tests were negative and withdrawal of the suspected trigger avoided new episodes. In one of the cases, a provocation test was performed to corroborate the diagnosis. COMMENTS: FPIES is a non-IgE-mediated allergy, triggered by various foods. The most frequent are cow's milk, soybean and rice. It is most frequently diagnosed around 4-8 months of age. Once the typical IgE-mediated allergy is ruled out, the diagnosis is based on a series of clinical criteria. Treatment during the acute episode includes support measures. The definitive treatment is based on avoiding the food involved
Responsable: BNCS


  8 / 693 IBECS  
              first record previous record next record last record
selecciona
para imprimir
Texto Completo
Id: ET6-673 IBECS-Express
Autor: Monfort-Gil, Raquel; Sancho-Herrero, Neus.
Título: És segur el mètode baby-led weaning? Estudi comparatiu amb infants alimentats amb triturats / Es seguro el método baby-led weaning? Estudio comparativo con niños alimentados con triturados / Is the baby-led weaning method safe? A comparative study of children fed with crushed food
Fuente: Pediatr. catalan;80(2):54-57, abr.-jun. 2020. tab, graf.
Idioma: es.
Resumen: FONAMENT: La introducció de l'alimentació complementària (AC) a demanda, coneguda com baby-led weaning (BLW), ha impactat ràpidament en la població, especialment mitjançant les xarxes socials. OBJECTIU: Determinar si hi ha més episodis d'ennuegaments I reaccions alÀlèrgiques, així com quines són les diferències en la introducció dels aliments I pondoestaturals, I altres variables socials entre infants alimentats mitjançant BLW o triturats. MÈTODE: Estudi descriptiu dels nascuts entre juny del 2015 I juny del 2016. Es divideixen en dos grups: BLW I Triturats. La recollida de dades es fa mitjançant entrevista a la consulta. Criteris d'exclusió: prematuritat, cardiopatia, metabolopatia I alÀlèrgia a la proteïna de llet de vaca. Es comparen: edat I manera d'introduir els aliments, episodis d'ennuegament, reaccions alÀlèrgiques, pes I alçada fins als 18 mesos, I altres variables socials. L'anàlisi estadística es fa mitjançant el programa SPSS I les proves t de Student I khi quadrat. RESULTATS: S'han estudiat 101 infants: 52 del grup BLW I 49 del grup Triturats. En el grup BLW hi ha hagut nou ennuegaments I tres reaccions alÀlèrgiques, I en el grup Triturats hi ha hagut tretze ennuegaments I tres reaccions alÀlèrgiques, sense diferències estadísticament significatives. Les variables somatomètriques han estat similars a tots dos grups. Les mares del grup BLW tenien més estudis, reducció horària I durada de l'alletament matern amb diferència estadísticament significativa respecte les del grup Triturats. CONCLUSIONS: Els resultats de l'estudi són similars a altres estudis I publicacions: el mètode BLW és segur. Certes característiques socials podrien comportar factors afavoridors del mètode BLW en la introducció de l'AC

FUNDAMENTO: La introducción de la alimentación complementaria (AC) a demanda, conocida como baby-led weaning (BLW), ha imactado rápidamente en la población, especialmente mediante las redes sociales. OBJETIVO: Determinar si existen más episodios de atragantamientos y reacciones alérgicas, así como cuáles son las diferencias en la introducción de los alimentos y ponderoestaturales, y otras variables sociales entre los niños alimentados mediante BLW o triturados. MÉTODO: Estudio descriptivo de los nacidos entre junio de 2015 y junio de 2016. Se dividen en dos grupos: BLW y Triturados. Se recogen los datos mediante entrevista en la consulta. Criterios de exclusión: prematuridad, cardiopatía, metabolopatía y alergias a proteína de leche de vaca. Se comparan: edad y manera de introducción de los alimentos, episodios de atragantamiento, reacciones alérgicas, peso y talla hasta los 18 meses y otras variables sociales. El análisis estadístico se hace mediante el programa SPSS y las pruebas t de Student y ji cuadrado. RESULTADOS: Se han estudiado 101 niños: 52 del grupo BLW y 49 del grupo Triturados. En el grupo BLW hubo nueve atragantamientos y tres reacciones alérgicas y en el grupo de Triturados, hubo trece atragantamientos y tres reacciones alérgicas, sin diferencias estadísticamente significativas. Las variables somatométricas fueron similares en los dos grupos. Las madres del grupo BLW tenían estudios superiores, reducción horaria y duración del amamantamiento materno con diferencia estadísticamente significativa respecto a las del grupo Triturados. CONCLUSIONES: Los resultados del estudio son similares a otros estudios y publicaciones: el método BLW es seguro. Ciertas características sociales podrían ser factores favorecedores del método BLW en la introducción de la AC

BACKGROUND: The introduction of supplementary feeding (SF) led by the baby, known as baby-led weaning (BLW), has been rapidly adopted due to its dissemination through social networks. OBJECTIVE: To determine the differences in the incidence of choking and allergic food reactions, ways of introducing SF, growth, and other social variables between babies fed by BLW or crushed food (CF). METHOD: Descriptive study of infants born between June 2015 and June 2016. They were divided in two groups: BLW and CF. Data collection was made by clinical interview. Exclusion criteria: prematurity, heart disease, metabolopathy and cow milk protein allergy. We compared the age and way of introducing SF, choking episodes, allergic reactions, weight and height up to 18 months and other variables. Statistical analysis was made by Student's t test and chi-squared test. RESULTS: One hundred and one infants were studied: 52 in the BLW group and 49 in the CF group. In the BLW group 9 infants choked and 3 had allergic reactions, compared with 13 and 3 infants in the CF group, respectively. These differences were not statistically significant. Somatometric variables were similar in both groups. The mothers of the BLW group had significantly higher education, higher proportion of time-reduced work schedule and prolonged breastfeeding compared to the CF group. CONCLUSIONS: The results of the study are similar to other studies and publications, being the BLW method safe. Certain social characteristics could be factors that favor the BLW method in the introduction of SF
Responsable: BNCS


  9 / 693 IBECS  
              first record previous record next record last record
selecciona
para imprimir
Texto Completo
Id: ET6-672 IBECS-Express
Autor: Morales Hidalgo, Vicente; Gatell Carbó, Anna.
Título: La pediatria que volem
Fuente: Pediatr. catalan;80(2):48-53, abr.-jun. 2020. graf.
Idioma: es.
Resumen: No disponible
Responsable: BNCS


  10 / 693 IBECS  
              first record previous record
selecciona
para imprimir
Texto Completo
Id: ET1-6782 IBECS-Express
Autor: García López, Ana Concepción.
Título: Teràpies visuals I noves teràpies. Paper del pediatre d'atenció primària
Fuente: Pediatr. catalan;80(3):152-152, jul.-sept. 2020.
Idioma: es.
Resumen: No disponible
Responsable: BNCSpágina 1 de 70 va a la página                         
   


Refinar la búsqueda
  Base de datos : IBECS Formulario avanzado   
Buscar por : Formulario libre    Formulario básico

    Buscar en el campo  
1  
2
3
 
           Search engine: iAH v2.6 powered by WWWISIS

BIREME/OPS/OMS - Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud